بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی‌های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، قارچ شناسی- گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار- گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 دانش آموخته دکترای زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند ، مرکز تحقیقات و

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sugar beet commercial cultivars resistance against root rots caused by R. solani and F. oxysporum

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Moshari 1
  • Roghayeh Hemati 2
  • S.B. Mahmoudi 3
  • Adel Pedram 4
1 Plant Pathology, Mycology- Plant Protection Department, Agriculture Faculty, Zanjan University
2 Associate Professor- Plant Protection Department, Agriculture Faculty, Zanjan University
3 Associate Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Agricultural Research Education and Extension, Karaj,Iran
4 1. Graduated Ph.D. in Agriculture, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran. 2 Sugar beet seed improvement and procurement research, Agriculture and Natural Resources Research Center, West Azarbaijan Province, Agricultural

کلیدواژه‌ها [English]

  • root rot
  • Sugar beet commercial cultivars
  • Fusarium yellowing and rot Rhizoctonia disease