دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 121-249 
تاثیر کشت نشائی، تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد و کارائی مصرف آب چغندرقند پاییزه

صفحه 175-191

10.22092/jsb.2020.125719.1215

سید علی اشرف عبداللهی؛ علی حاتمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ علی اشرف مهرابی


برآورد تابع تقاضای واردات شکر ایران (رهیافت ARDL)

صفحه 207-216

10.22092/jsb.2020.127496.1226

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی