دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0 

کامل علمی - پژوهشی

1. بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی‌های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum

سمیه مشاری؛ رقیه همتی؛ سیدباقر محمودی؛ عادل پدرام


2. بررسی تحمل به شوری جمعیتهای اصلاحی و هیبریدهای چغندرقند در محیط گلخانه و مزرعه

عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی؛ ایرج برنوسی؛ امیر فیاض مقدم؛ محمدرضا ملک زاده


5. برآورد تابع تقاضای واردات شکر ایران (رهیافت ARDL)

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی