دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-249 

کامل علمی - پژوهشی

2. بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی‌های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum

صفحه 121-139

سمیه مشاری؛ رقیه همتی؛ سیدباقر محمودی؛ عادل پدرام


3. بررسی تحمل به شوری جمعیتهای اصلاحی و هیبریدهای چغندرقند در محیط گلخانه و مزرعه

صفحه 141-156

عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی؛ ایرج برنوسی؛ امیر فیاض مقدم


5. تاثیر کشت نشائی، تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد و کارائی مصرف آب چغندرقند پاییزه

صفحه 175-191

سید علی اشرف عبداللهی؛ علی حاتمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ علی اشرف مهرابی


7. برآورد تابع تقاضای واردات شکر ایران (رهیافت ARDL)

صفحه 207-216

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی