دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-111 

کامل علمی - پژوهشی

بررسی سیلوپذیری ژنوتیپ‌های اصلاحی چغندرقند مقاوم به ریزومانیا

صفحه 1-12

10.22092/jsb.2019.124188.1206

بابک بابائی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی