شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ، کرج، ایران

3 استادیار گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

5 دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ژنوتیپ­های مختلف Beet necrotic yellow vein (BNYVV) در ایستگاه­های تحقیقاتی چغندرقند کشور شامل طرق در خراسان رضوی، زرقان در فارس، میاندوآب در آذربایجان غربی و اکباتان در همدان بود. هم­زمان نمونه­هایی از مزارع حوزه کارخانه­های قند تربت­جام در خراسان رضوی، نهاوند در استان همدان، کمال­آباد در استان البرز، نقده در استان آذربایجان­غربی و قزوین در استان قزوین و نیز مزارع کشاورزان اراک در استان مرکزی مطالعه شد. جمعا 58 نمونه آلوده ریشه چغندرقند از این ایستگاه­ها و مزارع فوق مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین تعداد 30 نمونه خاک آلوده از مزارع چغندرقند مغان، طرق، زرقان و کمال­آباد کرج جمع آوری و جهت تعیین نوع تیپ ویروس عامل بیماری رقم حساس در آنها کشت شد. برای تعیین نوع تیپ­های A و B، ناحیه TGB ژنوم ویروس BNYVV با روش multiplex PCR تکثیر شد. به علاوه، با تکثیر قسمتی از ژنوم RNA5  ویروس از طریق تکنیک مولکولی RT-PCR و جفت آغازگر اختصاصی، ردیابی تیپ  P یا J انجام گردید. بر این اساس در بین نمونه­های آلوده مورد بررسی با روش multiplex PCR و جفت آغازگرهای اختصاصی A و B تنها قطعه 324 جفت بازی تکثیر گردید. به این ترتیب در بین 88 نمونه­ آلوده مورد بررسی، بدون استثنا تیپ A شناسایی و هیچ­کدام از تیپ­های B، P و  Jردیابی نشدند. جدایه­های BNYVV حاوی RNA5 در هیچ­یک از نمونه ها یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extensive outbreak of the type A of Beet Necrotic Yellow Vein Virus in Iran

نویسندگان [English]

 • M. Ebrahim-Ghomi 1
 • B. Mahmoodi 2
 • F. akhshanderoo 3
 • M. Naderpour 4
 • P. Norouzi 5
1 PHD Student of Department of Plant Pathology, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Associate professor of Sugar Beet Seed Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Assistant professor of Department of Plant Pathology, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
4 Assistant professor of Seed and Plant Certification and Registration Institute(SPCRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
5 Associate professor of Sugar Beet Seed Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to evaluate different Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) genotypes in sugar beet research stations in Iran including Toroq, Zarqan, Miandoab and Ekbatan. Some samples were also collected  from sugar factories’ field in Torbat-e Jam, Nahavand, Kamalabad, Naqadeh and Qazvin and also sugar beet fields in Arak. A total of 58 infected sugar beet root samples were collected. In addition, 30 soil samples were collected from sugar beet fields in Moghan, Toroq, Zarqan and Kamalabad, and a susceptible cultivar was planted in them to determine the causal agent type. To detect type A or B of the virus, TGB region of the virus genome was multiplied using multiplex-PCR. Moreover, partial multiplication of  RNA5 using RT-PCR and specific primers was performed to detect type P or J. Only 324 bp fragment was multiplied using multiplex-PCR and specific primers designed for type A or B. Therefore, among 88 samples, only type A was detected. No BNYVV isolates containing RNA5 was observed in any of the samples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • BNYVV
 • Multiplex PCR
 • Rhizomania
 • RNA5
 • sugar beet
 • Type A
 
Abe H, Tamada T. Association of Beet Necrotic Yellow Vein Virus with isolates of Polymyxa betae Keskin. Annals of Phytopatholgical Society of Japan. 1986, 52:235–47.
Izadpanah K, Hashemi P, Kamran R, Pakniat M, Sahandpour A, Masumi M. Widespread occurrence of Rhizomania like disease of sugar beet in Fars. Iranian Journal of Plant Pathology. 1996; 32: 200-206. (in Persian, abstract in English).
Chiba S, Kondo H, Miyanishi M, Andika I. B, Han C, Tamada T. The evolutionary history of Beet Necrotic Yellow Vein Virus deduced from genetic variation, geographical origin and spread, and the breaking of host resistance. Molecular Plant-Microbe Interactions. 2011, 24: 207–18.
Chiba S, Miyanishi M, Andika IB, Kondo H, Tamada T. Identification of amino acids of the Beet Necrotic Yellow Vein Virus p25 protein required for induction of the resistance response in leaves of Beta vulgaris plants. Journal of General Virology. 2008, 89: 1314-323.
Chiba S, Miyanishi M, Kondo H, Tamada T. Single amino acid changes in the p25 protein of Beet Necrotic Yellow Vein Virus determine resistance responses of Beta vulgaris spp. maritima. In: Rush, C.M. (ed.). Proceedings of the Fifth Symposium of the International Working Group on Plant Viruses with Fungal Vectors. Denver, CO: American Society of Sugar Beet Technologists. 2003, 5–8.
Ebrahim-Ghomi M, Mahmoodi B, Rakhshanderoo F, Naderpour M, Norouzi P. Widespread distribution of Beet Necrotic Yellow Vein Virus in Iranian sugar beet industry. Archives of Phytopathology and Plant Protection. 2016, 1-10.
Farzadfar S, Pourrahim R, Golnaraghi A. R, Ahoonmanesh A. surveys of Beet Necrotic Yellow Vein Virus, beet soil borne virus, beet virus Q and Polymyxa betae in sugar beet fields in Iran. Joural ofPlant Pathology.2007, 89: 277-81.
Gharooni Kardani S, Jafarpour B, Falahati Rastegar M, Tabasinezhad F. Detection of type A of Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) using specific primers in RT PCR method in Razavi Khorasan province. Agricultural Science and Technology. 2007; 21 (1): 39-47. (in Persian, abstract in English).
Gharooni Kardani S, Jafarpour B, Sabokkhiz MA, Gharooni Kardani S. Occurrence of the B type of Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) the causal agent of Rhizomania disease in Razavi and Northern Khorasan provinces. Agricultural Science and Technology. 2008; 22 (1): 19-25. (in Persian, abstract in English).
Harju VA, Mumford RA, Bockley A, Boonham N, Clover GRG. Occurence in the United Kingdom of Beet Necrotic YellowVein Virus isolates which contain RNA5. Plant Pathology.2002, 51: 811.
Hashemi sohi H, Maleki M. Evidence for presence of type A and B beet necrotic Yellow Vein Virus in Iran. Virus Gene J. 2004, 29:353-358.
Heijbroek W, Musters PMS, Schoone AHL. Variation in pathogenicity and multiplication of Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) in relation to the resistance of sugar beet cultivars. European Journal of Plant Pathology. 1999, 105: 397-405.
Jahromi ZM, Azimpor M, Rashidiyan J, Rastgoo N, Arbabi M. Cloning and expression recombinant coat protein of  an Iranian isolate of Beet Necrotic Yellow Vein Virus(BNYVV) in E. coli. The 4th National Biotenology Congress. Kerman, Iran, 2005, 35.
Kiguchi T, Saito M, Tamada T. Nucleotide sequence analysis of RNA-5 of five isolates of Beet Necrotic Yellow Vein Virus and the identity of a deletion mutant. Journal of General Virology. 1996, 77: 575-580.
Koenig R, Haeberle AM, Commandeur U. Detection and characterization of a distinct type of Beet Necrotic Yellow Vein Virus RNA5 in a sugar beet growing area in Europe. Archives of Virology. 1997, 142: 1499-1504.
Koenig R, Kastirr U, Holtschulte B, Deml G, Varrelmann M. Distribution of various types and P25 subtypes of Beet Necrotic Yellow Vein Virus in Germany and other European countries. Archives of Virology. 2008, 153: 2139–2144.
Koenig R, Lesemann DE. Genus Benyvirus. In: van Regenmortel MHV, Fauquet CM, Bishop DHL, Crstens EB, Estes MK, Lemon SM, Maniloff J, Mayo MA, McGeoch DJ, Pringle CR, Wickner RB (eds). Virus Taxonomy. 7th Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, Academic Press, San Diego, CA, USA. 2000, 917-922.
Koenig R, Lüddecke P, Haeberlé AM. Detection of Beet Necrotic Yellow Vein Virus strains, variants and mixed infections by examining single-stranded conformation polymorphisms of immunocapture RT-PCR products. Journal of General Virology. 1995, 76: 2051-2055.
Kruse M, Koenig R, Hoffmann A, Kaufmann A, Commandeur U. Restriction fragment length polymorphism analysis of reverse transcription- PCR products reveals the existence of two major strain groups of Beet Necrotic Yellow Vein Virus. Journal of General Virology. 1994, 75: 1835-1842.
Lemaire O, Beuve M, Weber C, Schirmer A, Link D, Meunier A, Bragard C, Gilmer D. Etiology and molecular epidemiology of a severe rhizomania disease occurring in confined locations in Europe: hypothesis for the implication of the RNA-3 and/or-5 of Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV)-P pathotype. Proceedings of the 1st joint IIRBASSBT Congress. San Antonio, TX, USA. 2003, 303–318.
Lennefors BL, Lindsten K, Koenig R. First record of A and B type Beet Necrotic Yellow Vein Virus in sugar beets in Sweden. European Journal of Plant Pathology. 2000, 106: 199–201.
Link D, Schmidlin L, Schirmer A, Klein E, Erhardt M, Geldreich A, Lemaire O, Gilmer D. Functional characterization of the Beet Necrotic Yellow Vein VirusRNA-5-encoded p26 protein: evidence for structural pathogenicity determinants. Journal of General Virology. 2005,86: 2115-2125.
Liu H, Lewellen RT. Suppression of resistance-breaking Beet Necrotic Yellow Vein Virus isolates by Beet oak-leaf virusin sugar beet. Plant Disease. 2008, 92: 1043–1047.
Liu HY, Lewellen RT. Distribution and molecular characterization of resistance-breaking isolates of Beet Necrotic Yellow VeinVirus in the United States. Plant Disease. 2007, 91: 847-851.
McGrann GRD, Grimmer MK, Mutasa-Göttgens ES, Stevens M. Progress towards the understanding and control of sugar beet rhizomania disease. Molecular Plant Pathology. 2009, 10: 129-141.
Mehrvar M, Valizadeh J, Koenig R, Bragard CG. Iranian Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV): Pronounced Diversity of the p25 Coding Region in A type BNYVV and Identification of P-type BNYVV Lacking a Fifth RNA Species. Archives of Virology. 2009, 154:501-506.
Meunier A, Schmit JF, Stas, A, Kutluk N, Bragard C. Multiplex reverse transcription-PCR for simultaneous detection of Beet Necrotic Yellow Vein Virus, Beet Soil-borne Virus and Beet Virus Q and their vector Polymyxa betae KESKIN on sugar beet. Applied and Environmental Microbiogyl. 2003, 69: 2356- 2360.
Miyanishi M, Kusume T, Saito M, Tamada T. Evidence for three groups of sequence variants of Beet Necrotic Yellow Vein Virus RNA 5. Archives of Virology. 1999, 144: 879-892.
Naderpour M, Sadeghi L, Nouri Z, Kavand A. Development of multiplex RT-PCR assay for detection of the causal agents of citrus tristeza and cachexia diseases with coamplification of plant mRNA as an internal control. Iran J Virol. 2011, 5:28-33.
Putz C. Composition and structure of Beet Necrotic Yellow Vein Virus. Journal of General Virology. 1977, 35: 397-401.
Ratti C, Clover GRG, Autonell CR, Harju CM, Henry CM. A multiplex RT-PCR assay capable of distinguishingBeet Necrotic Yellow Vein Virustype A and B. Journal of Virology Methods. 2005, 124: 41-47.
Rush CM, Liu HY, Lewellen RT Acosta-Leal R. The continuing saga of rhizomania of sugar beets in the United States. Plant Disease.2006, 90: 4-15.
Schirmer A, Link D, Cognat V, Moury B, Beuve M, Meunier, A, Bragard, C, Gilmer D, Lemaire O. Phylogenetic analysis of isolates of Beet Necrotic Yellow Vein Virus collected worldwide. Journal of General Virology. 2005, 86: 2897–2911.
Shahnejat-Bushehri AA, Adel J, Koohi Habibi M. Detection of Beet Necrotic Yellow Vein Virus with reverse transcription-polymerase chain reaction. International Journal of Agricultural Biology. 2006, 8:280-285.
Tamada T, Baba T. Beet Necrotic Yellow Vein Virus from Rhizomania affected sugar beet in Japan. Annual of Phytopathological Society of Japan. 1973, 39: 325-332.
Tamada T, Kusume T, Uchino H, Kiguchi T, Saito M. Evidence that Beet Necrotic Yellow Vein Virus RNA-5 is involved in symptom development of sugar beet roots. In: Sherwood JL. and Rush CM (Eds.). Proceedings of the 3rd Symposium of the International Working Group on Plant Viruses with Fungal Vectors, Dundee, Scotland, 1996, 49-52.
Tamada T, Miyanishi M, Kondo H, Chiba H, Han G. Pathogenicity and molecular variability of Beet Necrotic Yellow Vein Virus isolates from Europe, Japan, China and The United States. Proceedings of the Fifth Symposium of the International Working Group on Plant Viruses with Fungal Vectors, Zurich-Switzerland.  2003, 13–16.
Tamada T, Miyanishi M, Kondo H, Chiba S, Han CG. Pathogenicity and molecular variability of Beet Necrotic Yellow Vein Virus isolates from Europe, Japan, China and the United States. Proceedings of 5th Symposium of the International Working Group on Plant Viruses with Fungal Vectors. American Society of Sugar Beet Technologists, Denver. 2002, 13–16.
Tamada T, Abe H. Evidence that Beet Necrotic Yellow Vein Virus RNA-4 is essential for transmission by the fungus Polymyxa betae. Journal of General Virology. 1989,70: 3391-3398.
Tamada T. Beet Necrotic Yellow Vein Virus. CMI/AAB Description of Plant Viruses Wellesbourne: Association of Applied Biologists, 2002 , 391.
Vetter G, Hily JM, Klein E, Schmidlin L, Haas M, Merkle T, Gilmer D. Nucleo-cytoplasmic shuttling of the Beet Necrotic Yellow Vein Virus RNA-3-encoded p25 protein. Journal of General Virology. 2004, 85: 2459–2469.
Ward L, Koenig R, Budge G, Garrido C, McGrath C, Stubbley H, Boonham N. Occurrence of two different types of RNA-5-containing Beet Necrotic Yellow Vein Virus in the UK. Archives of Virology. 2007, 152: 59-73.
Yilmaz NDK, Sokmen MA, Kaya R, Sevik MA, Tunali B, Demirates S. The widespread occurrences of Beet soil borne virus and RNA-5 containing Beet Necrotic Yellow Vein Virus isolates in sugar beet production areas in Turkey. European Journal of Plant Pathology. 2016, 144: 443-455.