دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-235 
4. شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

صفحه 163-176

مریم ابراهیم قمی؛ سید باقر محمودی؛ فرشاد رخشنده رو؛ مسعود نادرپور؛ پیمان نوروزی


8. تأثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند کشت پاییزه

صفحه 221-235

مصطفی حسین پور؛ سید حمزه حسینیان؛ ولی اله یوسف آبادی