دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، دی 1396، صفحه 121-235 
شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

صفحه 163-176

10.22092/jsb.2018.107517.1128

مریم ابراهیم قمی؛ سید باقر محمودی؛ فرشاد رخشنده رو؛ مسعود نادرپور؛ پیمان نوروزی