سنجش و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت دانش در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند با فرآیند تحلیل شبکه ای

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

2 مربی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج ، ایران

چکیده

سازمان‌ها با قدرت دانش و مدیریت آن می‌توانند برتری‌های بلند مدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند. مدیریت دانش اثرات ماندگار بسیاری دارد. علیرغم اینکه مدیریت دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان‌ها ضروری و حیاتی بوده و شرط موفقیت سازمان‌ها در تجارت جهانی دستیابی به دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح می‌باشد، اما بسیاری از سازمان‌ها هنوز به نوآوری و مدیریت دانش بطور جدی توجه نکرده‌‌اند. نکته حائز اهمیت این است که امروزه دیگر سازمان‌ها بر اساس عملکردشان ارزشگذاری نمی‌شوند بلکه ارزش آن‌ها چیزی است که توانایی انجام آن را دارند. در این بررسی نسبت به سنجش، تحلیل و اولویت‌بندی، عوامل و شاخص‌های تشکیل دهنده مدیریت دانش در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذرچغندرقند، اقدام شد و میزان موفقیت هر یک از شاخص‌ها و عوامل مشخص گردید و شکاف موجود در هر سطح تعیین شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری مشتمل بر 31 نفر از تعداد کل 50 نفر اعضاء هیأت علمی و کارشناسان مؤسسه مذکور بود. بدین منظور پرسشنامه‌ای با 35 سوال و در هشت بعد بر اساس مدل «پایه­های ساختمان مدیریت دانش»، طراحی و اولویتبندی عوامل نیز با فرآیند تحلیل شبکه‌ایANP)) مشخص گردید. نتایج نشان داد که از نظر خبرگان و با توجه به خروجی تحلیل شبکه‌ای، عوامل ارزیابی دانش، تسهیم دانش و شناسایی دانش در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند به ترتیب در اولویت‌های اول تا سوم قرار داشت. در پایان راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود ارائه گردیدکه از مهمترین آن‌ها، راهکار استقرار سیستم مدیریت دانش در مؤسسه و آموزش کارکنان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis And Prioritize of factors affecting knowledge management in Sugar Beet Seed Institute by Analytical Network Process

نویسندگان [English]

  • Abbas Khamse 1
  • Hamid Noshad 2
1 Assistant Professor of Technology Management, Industrial Management Department, Karaj Branch , Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Scientific Members of Sugar Beet Seed Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Relying on knowledge power and its management, organizations can maintain their long-term advantages in competitive arena. Knowledge management has a lot of persistent consequences. Despite the fact that knowledge management plays a vital role in survival of organizations and that access to a deep knowledge and understanding at all levels is a prerequisite for success of organizations in world trade, most organizations have not yet paid serious attention to the innovation and knowledge management. Also, the point to notice is that organizations are not currently valued on the basis of their performance but their value is something that they are able to do it. In this paper, factors and indices forming the knowledge management at Sugar Beet Seed Institute (SBSI) were assessed, analyzed and prioritized and the rate of success for each factor and index was defined and the gap existed at each level was determined. The descriptive-survey research method was used in this study. The statistical population consisted of 31 out of 50 people including members of scientific board and experts. A questionnaire containing 35 questions and 8 dimensions was designed on the basis of the “Building Blocks of Knowledge Management” model and the factors were prioritized by Analytical Network Process (ANP). Considering the output of the network analysis and according to the views of experts, the knowledge evaluation, knowledge sharing and knowledge identification factors were found to be of the first, second, and third priority, respectively, at SBSI. Finally, suggestions were made to improve the current situation with the most important approach being establishment of knowledge management system in the Institute and training of staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building blocks of management
  • Evaluation
  • Kknowledge management
  • Knowledge sharing
Amin A, Bargach S, Donegan J, Martin Ch, Smith R, Burgoyne M, Censi P, Day P, Kornberg R. Building a knowledge-sharing culture. Oil field Review. 2001; 13(1): 48-65.
Azizi M, Hoseinzade A, Hajarian M. Theory and applications of the analytic network process: decision making with benefits, opportunities, costs, and risks. Tehran University Publication. 2013; pp. 352. (in Persian, abstract in English)
Baskerville R, Dulipovici A. The theoretical foundations of knowledge management. Knowledge Management Research and Practice. 2006; 4(2): 83-105.
Bounfour A. The management of intangibles. The organization’s most valuable assets. Rutledge, London, New York. 2003; pp. 320
Bukowitz WR, Williams RL. The knowledge management field book. Knowledge management process framework. Great Britain: Financial Times Prentice Hall.1999:9-12.
Entezari A. Comparison of knowledge culture among High Institute of Education and Research Management and Planning. Ms Thesis, Radio and Television College, Faculty of Civil Aviation Industry. 2006. (in Persian, abstract in English)
Faraj S, Badri A. Assess stability of rural areas based on network analysis, using the techniques Borda case study: city rural sciences. Journal of Human Geographic. 2010; 8. (in Persian, abstract in English)
Gholipour H, Farhangi AA, Kamalian AR. Study of effect of organization knowledge management on improving yield evaluation system based on knowledge staff (manager and experts) of NPC. 7th international management conference,2009, Tehran. (in Persian, Abstract in English)
Grey D. What is knowledge management? The knowledge management forum. 1996; http://www.km-forum.org/t000008.html.
Holsapple CW, Joshi KD. Formal knowledge management ontology: Conduct, activities, resources, and influences. Journal of Association for Information Science and Technology. 2004; 55(7):593-612.
Jabalamoli MS, Rezaifar A, Langroodi ACB. Ranking in Project Risk, by Using of Prose's Multi Decision-Marking. Faculty of Taconic. 2008; 41(7). Tehran, Iran. (in Persian, abstract in English)
Khamse A, Ghozati H. Evaluation of knowledge management efficiency in heavy equipment production industry giving improvement methods (HEPCO Study). 1st International Conference of Economics, Management Accounting and Social Sciences, 2014. .Rasht, Iran. (in Persian, abstract in English)
Khamse A, Habibi Tabar Z, Shahidi Shadkam A. Evaluation of knowledge management efficiency in oil and energy industry. 1st International Conference of Economics, Management Accounting and Social Sciences, 2014 .Rasht, Iran. (in Persian, abstract in English)
Lang JC. Managerial concerns in knowledge management, Journal of Knowledge Management. 2001; 5(1):43-57.
Malhotra Y. Tools@work: Deciphering the knowledge management hype. Journal for Quality and Participation. 1998; 21(4):58-60.
Monavarian A, Fazli F, Mesbahi J. Identification and classification of driving and preventive factors of knowledge sharing in a public organization. Quarterly Journal of Management and Development Process, 2015; 27(4): 25-46 (in Persian, abstract in English).
Probst GJB, Raub S, Romhardt K. Managing knowledge: Building blocks for success, Wiley. 2000; pp. 368.
Talaee Shokri SH, Tabarsa GhA, Sadeghi A. Underlying factors of knowledge management in the organizational crisis management (Case study of Tehran disaster management organization). Journal of Management System, 2016; 2(7):1-20. (in Persian, abstract in English)
Tsai CH, Chang CL, Chen L. A case study of knowledge management implementation for information consulting company. International Journal of the Computer, The Internet and Management. 2006; 14(3):60-78.
Turban E, Aronson JE. Decision support systems and intelligent systems. 6th Edition. Englewood cliffs, NJ: Prentice Hall. 2001; pp. 867.
Vaezi R, Moslemi T. Identification of effective organizational factors influencing the implementation of knowledge management system: The case study of Hamkaran System Company. Journal of Development Evolution Management, 2009; (1): 7-19. (in Persian, abstract in English)