دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-117 

کامل علمی - پژوهشی

بررسی تغییرات ژنتیکی برای تحمل به خشکی در فامیل‌های ناتنی چغندرقند

صفحه 16-1

10.22092/jsb.2017.107740.1130

کیوان فتوحی؛ اسلام مجیدی هروان؛ اباذر رجبی؛ رضا عزیزی نژاد


واکنش هیبریدهای چغندرقند در مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا

صفحه 31-17

10.22092/jsb.2017.106807.1124

رحیم محمدیان؛ علیرضا قائمی؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ کیوان فتوحی؛ محمدرضا جزائری نوش آبادی


تأثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

صفحه 74-65

10.22092/jsb.2017.20739.1072

کاوه خاکسار؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ قربان نور محمدی


اثر عوامل محیطی و پایه های مادری بر برخی صفات بذر چغندرقند

صفحه 89-75

10.22092/jsb.2017.102291.1105

محمدرضا میرزایی؛ جعفر اصغری؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زادهحمایتی


گزارش کوتاه

گزارش کوتاه- (Lep.: Noctuidae) Anarta trifolii به عنوان آفت چغندرقند در اصفهان

صفحه 119-117

10.22092/jsb.2017.108514.1135

جهانگیر خواجه علی؛ خدیجه دارابی؛ فاطمه محمد پور