نویسنده = سیدباقر محمودی
تعداد مقالات: 15
1. بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی‌های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum

دوره 35، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

سمیه مشاری؛ رقیه همتی؛ سیدباقر محمودی؛ عادل پدرام


2. بررسی سیلوپذیری ژنوتیپ‌های اصلاحی چغندرقند مقاوم به ریزومانیا

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12

بابک بابائی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی


3. شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-176

مریم ابراهیم قمی؛ سید باقر محمودی؛ فرشاد رخشنده رو؛ مسعود نادرپور؛ پیمان نوروزی


4. ردیابی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در برخی از علفهای هرز رایج در مزارع چغندر قند استان فارس

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-141

سعید دارابی؛ محمد جمالی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی


5. تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-145

پیمان نوروزی؛ دنا رحمانی؛ سمانه اروجعلیان؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقائی‎زاده؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی


6. سطوح نسبی غلظت ویروس Beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 12-1

سیدباقر محمودی؛ محمد قنبری؛ رضا امیری؛ سعید دارابی؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محسن آقائی‎زاده؛ مهدی حسنی


7. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‪های برتر چغندرقند به عوامل پوسیدگی مهم ریشه در شرایط گلخانه

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-38

شیرین فتاحی؛ دوستمراد ظفری؛ سیدباقر محمودی


8. تأثیر کاربرد شیرآهک با غلظت‌های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 91-81

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سیدباقر محمودی


9. ارزیابی مقاومت رگه‌های اصلاحی چغندرقند نسبت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 42-31

حسن ابراهیمی کولایی؛ سیدباقر محمودی؛ مهدی حسنی


10. اثر بازدارندگی عصاره تعدادی از گیاهان بر رشد میسلیومی قارچ‌های Rhizoctonia solani و Phytophthora drechsleri، عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 205-193

مجتبی عبدالملکی؛ صحبت بهرامی‌نژاد؛ سعید عباسی؛ سیدباقر محمودی


11. ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ چغندرقند نسبت به نماتد مولد سیست در شرایط گلخانه

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 22-13

نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی


13. شناسائی و بیماریزایی گونهﻫای فوزاریوم همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند درایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 109-122

مرجان رئوفی؛ رضا فرخیﻧژاد؛ سیدباقر محمودی


14. مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 1-22

سیدباقر محمودی؛ محمود مصباح؛ عزیزاله علیزاده؛ حسن ابراهیمی کولایی


15. بهینه‌سازی ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت ارقام چغندر قند نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 81-91

سعید عباسی؛ محمود مصباح؛ سیدباقر محمودی