نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی پاک، نیازعلی تعیین واکنش عملکرد چغندرقند (Ky) به کم‪آبیاری در مراحل مختلف رشد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 79-67]
 • ابراهیمی کولایی، حسن ارزیابی مقاومت رگه‌های اصلاحی چغندرقند نسبت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 42-31]
 • ابراهیمی کولائی، حسن تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 214-205]
 • احمدی، علیرضا بررسی ضدعفونی خاک‪های برگشتی از کارخانه‪های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب‪دهی و کودحیوانی [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 126-117]
 • احمدی، مسعود قابلیت انتقال ژن مقاومت به ریزومانیا از ارقام و توده‪هایی با ساختار ژنتیکی وسیع به رگه‪های چغندرقند [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 30-15]
 • ارزانی، احمد بررسی ترجیح میزبانی و تغذیه لاروهای پروانه برگ‪خوار در چهار رقم چغندرقند در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 51-43]
 • ایزدپناه، کرامت‌اله خالص‌سازی و تولید آنتی‌سرم جدایه ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 66-53]
 • اشرف منصوری، غلامرضا ارزیابی مقاومت هیبریدهای چغندرقند نسبت به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته در شرایط مزرعه [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 116-105]

ب

 • بابائی، بابک تأثیر کاربرد شیرآهک با غلظت‌های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 91-81]
 • بختیاری، محمدرضا تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 214-205]
 • بساطی، جهانشاه تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 167-157]

پ

 • پدرام، عادل تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 214-205]

ج

 • جلیلیان، علی تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 167-157]
 • جوکار، لادن ارزیابی مقاومت هیبریدهای چغندرقند نسبت به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته در شرایط مزرعه [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 116-105]

ح

 • حسنی، مهدی ارزیابی مقاومت رگه‌های اصلاحی چغندرقند نسبت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 42-31]
 • حسنی، مهدی تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 214-205]

د

 • دارابی، سعید خالص‌سازی و تولید آنتی‌سرم جدایه ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 66-53]
 • دارابی، سعید ارزیابی مقاومت هیبریدهای چغندرقند نسبت به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته در شرایط مزرعه [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 116-105]
 • دریاشناس، عبدالمحمد تعیین نرم‪های استاندارد دریس برای چغندرقند پائیزه در استان خوزستان [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 204-185]
 • درویشی، داود نقش کم‪آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 183-169]

ر

 • رحیمیان مشهدی، حمید خواب بذر و الگوی رویش علف‪هرز عروسک پشت پرده در مزارع چغندرقند و گندم شهرستان الشتر [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 138-127]
 • رضایی، حامد تعیین نرم‪های استاندارد دریس برای چغندرقند پائیزه در استان خوزستان [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 204-185]
 • رضایی، محمدرضا تعیین ارزش اقتصادی آب در زراعت چغندرقند در شهرستان مرودشت [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 103-93]
 • رنجی، ذبیح‌اله تجزیه علّیت تحت شرایط معمولی و تنش شوری در ژرم‪پلاسم چغندرقند [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 13-1]

ز

 • زارعی، قاسم نقش کم‪آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 183-169]
 • زبرجدی، علی تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 167-157]

س

 • سلطانی، جمشید قابلیت انتقال ژن مقاومت به ریزومانیا از ارقام و توده‪هایی با ساختار ژنتیکی وسیع به رگه‪های چغندرقند [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 30-15]
 • سهیل نژاد، عبدالمجید خواب بذر و الگوی رویش علف‪هرز عروسک پشت پرده در مزارع چغندرقند و گندم شهرستان الشتر [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 138-127]

ش

 • شمس الدینی، اسماعیل تعیین ارزش اقتصادی آب در زراعت چغندرقند در شهرستان مرودشت [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 103-93]
 • شهبازی، حسنعلی قابلیت انتقال ژن مقاومت به ریزومانیا از ارقام و توده‪هایی با ساختار ژنتیکی وسیع به رگه‪های چغندرقند [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 30-15]

ص

 • صادقیان مطهر، سید یعقوب قابلیت انتقال ژن مقاومت به ریزومانیا از ارقام و توده‪هایی با ساختار ژنتیکی وسیع به رگه‪های چغندرقند [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 30-15]
 • صادقیان مطهر، سیدیعقوب تجزیه علّیت تحت شرایط معمولی و تنش شوری در ژرم‪پلاسم چغندرقند [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 13-1]
 • صادق زاده حمایتی، سعید اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 156-139]

ط

 • طالقانی، داریوش اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 156-139]
 • طالقانی، داریوش نقش کم‪آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 183-169]

ع

 • عبدی، فارس تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 167-157]
 • عبداللهیان نوقابی، محمد تأثیر کاربرد شیرآهک با غلظت‌های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 91-81]
 • عبداللهیان نوقابی، محمد تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 167-157]

ف

 • فتوحی، کیوان تجزیه علّیت تحت شرایط معمولی و تنش شوری در ژرم‪پلاسم چغندرقند [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 13-1]
 • فرزام نیا، مسعود نقش کم‪آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 183-169]

ک

 • کریمی‌‌پورفرد، هادی بررسی ضدعفونی خاک‪های برگشتی از کارخانه‪های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب‪دهی و کودحیوانی [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 126-117]

م

 • محمدی، حمید تعیین ارزش اقتصادی آب در زراعت چغندرقند در شهرستان مرودشت [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 103-93]
 • محمدیان، رحیم اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 156-139]
 • محمدی خرم آبادی، عباس بررسی ترجیح میزبانی و تغذیه لاروهای پروانه برگ‪خوار در چهار رقم چغندرقند در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 51-43]
 • محمد علیزاده، حسن خواب بذر و الگوی رویش علف‪هرز عروسک پشت پرده در مزارع چغندرقند و گندم شهرستان الشتر [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 138-127]
 • محمودی، سیدباقر ارزیابی مقاومت رگه‌های اصلاحی چغندرقند نسبت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 42-31]
 • محمودی، سیدباقر تأثیر کاربرد شیرآهک با غلظت‌های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 91-81]
 • مصباح، محمود تجزیه علّیت تحت شرایط معمولی و تنش شوری در ژرم‪پلاسم چغندرقند [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 13-1]
 • موسوی، سیدکریم خواب بذر و الگوی رویش علف‪هرز عروسک پشت پرده در مزارع چغندرقند و گندم شهرستان الشتر [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 138-127]

ن

 • نصراصفهانی، مهدی بررسی ضدعفونی خاک‪های برگشتی از کارخانه‪های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب‪دهی و کودحیوانی [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 126-117]
 • نظری عالم، جمشید خواب بذر و الگوی رویش علف‪هرز عروسک پشت پرده در مزارع چغندرقند و گندم شهرستان الشتر [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 138-127]
 • نوروزی، عباس تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 214-205]
 • نوشاد، حمید تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 214-205]

و

 • واحدی، سعید ارزیابی مقاومت هیبریدهای چغندرقند نسبت به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته در شرایط مزرعه [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 116-105]

ی

 • یاسایی، محسن خالص‌سازی و تولید آنتی‌سرم جدایه ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 66-53]