بررسی ترجیح میزبانی و تغذیه لاروهای پروانه برگ‪خوار در چهار رقم چغندرقند در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

2 استاد گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

پروانه برگ‪خوار چغندرقندSpodoptera littoralis (Boisduval)  یکی از حشرات خسارت‪زای مهم چغندرقند در جنوب ایران است. استفاده از میزبان مقاوم یکی از اجزاء مهم مدیریت تلفیقی این آفت محسوب می‪شود. با توجه به مشکلات ناشی از ارزیابی مزرعه‪ای مقاومت رقم‪های چغندرقند، در تحقیق حاضر از دیسک‪های برگی و برگ کامل بریده‪شده چهار رقم چغندرقند شامل 7232، رسول، شیرین و جلگه در شرایط آزمایشگاهی استفاده شد. آزمون ترجیح میزبانی لاروهای نئونات با دیسک‪های برگی دایره‪ای شکل به قطر 15 میلی‪متر روی کاغذ صافی در داخل تشتک پتری به قطر 10 سانتی‪متر در پنج تکرار و با رهاسازی 20 لارو صورت گرفت. در آزمایش بررسی خسارت لاروها روی رقم‪های چغندرقند، میزان خوردگی برگ کامل بریده‪شده در محیط آگارـ آگار سه درصد داخل بشر 500 میلی‪لیتری در قالب طرح بلوک‪های کامل تصادفی با چهار تکرار و پنج لارو اندازه‪گیری شد. پایان آزمایش زمانی بود که اولین برگ بیش از 90 درصد مورد تغذیه قرار گرفت. درصد بقاء لاروها، وزن کل لاروها و متوسط وزن لاروها در هر بشر در پایان آزمایش اندازه‪گیری شد. نتایج نشان داد اگرچه رقم‪های موردآزمایش از نظر ترجیح میزبانی لاروهای سن یک حشره تفاوت معنی‪داری نداشتنـد، ولی اختـلاف میانگین خسـارت لاروها روی رقـم‪هـای آزمایشی معنی‪دار (P<0.05) بـود. رقـم‪های 7232 و جلگه با میانگین 25/5 و رقم شیرین با میانگین 5/8 به‪ترتیب کمترین و بیشترین میزان خسارت را نشان دادند. درصد بقاء و وزن لاروها در رقم‪ها تفاوت معنی‪داری نداشت. با توجه به نتایج این مطالعه، ضمن ادامه تحقیقات در این زمینه، می‪توان از روش برگ‪بریده در زمان کوتاه و با هزینه کم جهت ارزیابی گسترده و غربال ژرم‪پلاسم چغندرقند استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on host preference and leaf damage of Spodoptera littoralis larvae in four sugar beet cultivars under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • A. Mohammadi Khoram abadi 1
  • A. Arzani 2
1 Instructor of college of Agriculturel and Natural Resources
2 Professor of collage of Agriculturel, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Spodoptera littoralis (Boisduval) is one of the major pests of sugar beet in southern parts ofIran and host plant resistance is an important component of its integrated management. Because of some problems in experimentation under natural field conditions, this study was conducted to evaluate the resistance of 4 sugar beet cultivars ( "6/7232mu", "Rasul 1", "Shiran2", "4/7112 Hybrid") using leaf discs and detached leaves under laboratory conditions.  Host preference of neonate larvae was evaluated using leaf discs (15 mm diam)  placed on a filter paper within  a petri dish (10 cm diam) and replicated five times (20 larvae per replicate). Leaf damage  was examined by detached leaves, embedded in 3 percentage agar-agar in a plastic jar (500 ml capacity) infested with 5 larvae, using a randomized complete block design with 4 replicates. The experiments terminated when the of the more than 90 percentages first leaf was damaged. Results showed that there was no significant difference among cultivars for host preference of neonate larvae while they differed for leaf damage significantly (P<0.05).  The cultivars "6/7232 mn" and "4.7112 hybrid" with mean of 5.25 and "Shirin2" with mean of 8.5 showed the lowest and highest leaf damage, respectively.  The cultivars did not show significant differences in larval survival and larval weight. Based on the results, sugar beet detached leaf assay can be used as a rapid, inexpensive technique to evaluate  sugar beet germplasm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Detached leaf
  • host preference
  • resistance
  • Spodoptera littoralis (Boisduval)
  • sugar beet