دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-103 

کامل علمی - پژوهشی

1. تجزیه علّیت تحت شرایط معمولی و تنش شوری در ژرم‪پلاسم چغندرقند

صفحه 13-1

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی


8. تعیین ارزش اقتصادی آب در زراعت چغندرقند در شهرستان مرودشت

صفحه 103-93

اسماعیل شمس الدینی؛ حمید محمدی؛ محمدرضا رضایی