دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 1-103 

کامل علمی - پژوهشی

تجزیه علّیت تحت شرایط معمولی و تنش شوری در ژرم‪پلاسم چغندرقند

صفحه 13-1

10.22092/jsb.2010.756

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی