دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، اسفند 1389 

کامل علمی - پژوهشی

ارزیابی مقاومت هیبریدهای چغندرقند نسبت به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته در شرایط مزرعه

صفحه 116-105

10.22092/jsb.2011.933

غلامرضا اشرف منصوری؛ سعید دارابی؛ سعید واحدی؛ لادن جوکار


خواب بذر و الگوی رویش علف‪هرز عروسک پشت پرده در مزارع چغندرقند و گندم شهرستان الشتر

صفحه 138-127

10.22092/jsb.2011.940

جمشید نظری عالم؛ حسن محمد علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ سیدکریم موسوی؛ عبدالمجید سهیل نژاد


تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند

صفحه 167-157

10.22092/jsb.2011.942

جهانشاه بساطی؛ علی زبرجدی؛ علی جلیلیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فارس عبدی


نقش کم‪آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند

صفحه 183-169

10.22092/jsb.2011.944

مسعود فرزام نیا؛ قاسم زارعی؛ داریوش طالقانی؛ داود درویشی


تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

صفحه 214-205

10.22092/jsb.2011.946

حسن ابراهیمی کولائی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ محمدرضا بختیاری؛ عادل پدرام؛ حمید نوشاد