خواب بذر و الگوی رویش علف‪هرز عروسک پشت پرده در مزارع چغندرقند و گندم شهرستان الشتر

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم علف‪های هرز دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

2 دانشیار دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- کرج ، ایران.

3 استاد‪ دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- کرج، ایران.

4 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان

5 مربی آموزشی دانشگاه پیام نور- الشتر- لرستان

چکیده

علف‪هرز عروسک پشت پرده یکساله از مشکل سازترین علف‪های هرز محصولات تابستانه در شهرستان الشتر می‪باشد. به این منظور الگوی رویش علف‪هرز عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) در زراعت چغندرقند و گندم در سال زراعی 86- 1385 در شهرستان الشتر مورد بررسی قرار گرفت. خواب بذر نیز در یک آزمایش فاکتوریل در دو عمق صفر و 10 سانتی‪متر از مهر تا اردیبهشت بررسی شد. نتایج نشان داد که در کشت چغندرقند، رویش علف‪هرز عروسک پشت پرده از هفته اول اردیبهشت شروع و تا اواخر تیر ادامه دارد. بیش از 70 درصد جوانه‪زنی در اردیبهشت ماه اتفاق ‪افتاد که 45 درصد آن در نیمه اول این ماه بود. رویش این علف‪هرز در کشت گندم از اول خرداد (30 درصد) شروع و تا نیمه اول شهریور (45 درصد) ادامه داشت. براساس نتایج آزمایش‪های ماهانه از مهر تا اردیبهشت، بذور قرار داده شده در سطح و در عمق 10 سانتی‪متری خاک بیش از 88 درصد جوانه‪زنی داشتند. این موضوع گویای عدم وجود پدیده خواب بذر برای اکثریت جمیعت این علف‪هرز می‪باشد. بنابراین آبیاری و انجام شخم پس از برداشت گندم جهت کنترل این علف هرز در مزارع چغندرقند بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seed dormancy and emergence pattern of ground cherry (Physalis divaricata) in sugar beet and wheat farms of Alashthar, Iran

نویسندگان [English]

  • J. Nazari alam 1
  • H. M. Alizade 2
  • H. Rahimian Mashhadi 3
  • S. K. Mousavi 4
  • A. Soheilnejad 5
1 Ms of College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Iran
2 professor of of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
3 professor of of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
4 Instructor of Lorestan Agriculture Center of Research, Khoramabad, Iran.
5 Instructor of University of Payame Noor, Aleshtar, Iran.
چکیده [English]

The most problematic weed in summer crops in Alashthar town is ground cherry (Physalis divaricata). In this research, the emergence pattern of this weed in sugar beet and wheat crop was investigated during 2006- 2007. Seed dormancy was also studied from October to May in two depths 0 and 10 cm, based on a factorial experiment. The results indicated that the emergence of this weed starts late April and continues up to July and 70 percent of germination occurred in May and 45 percent in the first half of May. Emergence Growing of weed in wheat crop occurred early July (30 percent) and continued up to early September (45 percent) From October to May, the germination of seeds buried at two depths (0 and 10 cm) was more than 88 percent. This indicated the lack of seed dormancy for the majority of ground cherry population. Therefore, irrigation and plowing after wheat harvest is very important in controlling this weed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emergence pattern
  • Ground cherry
  • Seed dormancy
  • Sugar beet farms
  • Wheat