تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

2 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، ایران.

3 مربی پژوهشی بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

4 مربی پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

فشردگی خاک باعث کاهش رشد ریشه‌های موئین، کاهش تهویه خاک و در نتیجه پائین آمدن توان گیاه در جذب عناصر غذایی، آب و کاهش در‌صد کلروفیل چغندرقند شده، عملکرد و در‌صدقند را کاهش می‪دهد. برای بررسی اثر فشردگی خاک بر عملکرد و عیار چغندرقند، نفوذپذیری خاک 40 کرت 100 مترمربعی در 40 مزرعه چغندرکاری در شهرستان‌های همدان، اسدآباد، ملایر و بهار با دستگاه نفوذسنج تا عمق 80 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. از سطحی معادل 4/14 متر مربع از هر کرت، نمونه ریشه برداشت و برخی صفات مهم کمی و کیفی آن‪ها اندازه‌گیری و تحلیل گردید. نتایج برازش رابطه رگرسیونی چندگانه خطی عملکرد و عیارقند ریشه چغندرقند به عنوان متغیر وابسته با فشردگی خاک در عمق صفر تا هشتاد سانتی‌متر به عنوان متغیر مستقل نشان داد که فشردگی در لایه 60-41 سانتی‌متری عمق خاک (متوسط 2/4 مگاپاسکال)، عملکردریشه، محصول قند و محصول قند سفید را به شدت کاهش داد اما فشردگی در لایه 40-21 سانتی‌متر تأثیری در میزان این صفات نداشت و فشردگی در لایه 20-0 سانتی‌متر موجب افزایش این صفات نیز شد. در نتیجه، فشردگی بیشتر از چهار مگاپاسکال در عمق صفر تا 60 سانتی‌متری خاک موجب اُفت کمی و کیفی محصول چغندرقند خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of soil compaction on some quantity and quality characters of sugar beet

نویسندگان [English]

 • H. Ebrahimi Koulaee 1
 • A. Norouzi 2
 • M. Hasani 2
 • M.R. Bakhtiari 2
 • A. Pedram 3
 • H. Noshad 4
1 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Centre- Hamedan, Iran
2 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Centre- Hamedan, Iran.
3 Instructor of Sugar Beet Research Department, Weat Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Urmia, Iran.
4 Instructor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

Soil compaction reduces growth of secondary roots, soil aeration and water and mineral uptake by plant, and decreases chlorophyll content as well as root yield and sugar content. Hence, the effect of soil compaction on sugar beet yield and sugar content farms determined by penetrometer using 40 plots of 100 m2 in 40 sugar beet field of Hamedan, Asadabad, Malayer and Bahar at the depth of 0-80 cm. At harvest, some traits such as root yield (RY), sugar content (SC), white sugar content (WSC), sugar yield (SY) and white sugar yield (WSY) were determined in an area of 14.4 m2 per plot. Linear multiple regression of yield and sugar content as depended variable, with the compaction of soil at the depth of 0- 80 cm, as in depended variables, showed that soil compaction at the depth of 41-60 cm (4.2 MPa) reduced root yield, sugar yield and white sugar yield dramatically, but these traits were not affected by soil compaction at the depth of 21-40 cm and were even increased by soil compaction at the depth of 0-20 cm. Therefore, soil compaction more than four MPa at the depth of 0-60cm reduces sugar beet yield and quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Penetrometer
 • Root depth
 • Root yield
 • soil compaction
 • sugar beet