ارزیابی مقاومت هیبریدهای چغندرقند نسبت به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته در شرایط مزرعه

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی بخش تحقیقات جغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

2 مربی پژوهشی ببخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

3 مربی پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

4 مربی پژوهشی بخش تحقیقات جغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس- شیراز ، ایران.

چکیده

به منظور بررسی مقاومت هیبریدهای جدید چغندرقند نسبت به بیماری پیچیدگی بوته در شرایط مزرعه، آزمایشی در قالب طرح بلوک‪های کامل تصادفی با 16 تیمار و در چهار تکرار به مدت یک سال در منطقه فسا اجرا گردید. هر واحد آزمایشی در سه خط و به‪ طول هشت متر کشت شد. بعداز تنک و وجین، براساس خصوصیات ظاهری، درصد بوته‪های آلوده محاسبه و شاخص آلودگی در هر تیمار با استفاده از مقیاس مربوطه برآورد گردید. در انتهای فصل رشد عملکرد ریشه، عملکرد قندخالص و درصدقند تیمارها اندازه‪گیری شد. نتایج نشان داد که بین هیبریدها و ارقام از نظر درصد بوته‪های آلوده و شاخص آلودگی تفاوت معنی‪دار آماری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. از بین هیبریدها، دو هیبرید 28914 و 28957 کمترین درصد بوته‪های آلوده و شاخص آلودگی را داشتند. کمترین درصد بوته‪های آلوده و شاخص آلودگی مربوط به ارقام H2301 ،BRANCO  و CHINOOK بود. هیبریدها و ارقام از نظر عملکردریشه، شکر سفید و درصدقند تفاوت معنی‪دار آماری در سطح احتمال یک درصد داشتند. بیشترین عملکردریشه با مقادیر 57/78، 98/77 و 90/71 تن در هکتار و عملکرد شکرسفید با مقادیر 75/11، 27/12 و 55/11 تن در هکتار به ترتیب مربوط به ارقام H2301 ، BRANCO و CHINOOK بود. هیبرید  28957 با 30/9 تن در هکتار عملکرد شکرسفید نسبت به بقیة هیبریدها برتری داشت. بیشترین درصدقند با 39/18 و 23/18 درصد به‪ترتیب مربوط به رقم CHINOOK و هیبرید 28910 بود. بنابراین هیبرید 28957 می‪تواند به‪ عنوان منبع متحمل به بیماری کرلی‪تاپ برای تولید رقم مورد استفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of resistance of sugar beet hybrids to curly top virus under field conditions

نویسندگان [English]

  • G. R. Ashraf Mansoori 1
  • S. Darabi 2
  • S. Vahedi 3
  • L. Joukar 4
1 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Centre- Fars, Iran
2 Instructor ofSugar Beet Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Shiraz, Iran.
3 Instructor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
4 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Centre- Fars, Iran.
چکیده [English]

In order to study the response of new sugar beet hybrids and cultivars to curly top disease in the field conditions, an experiment was carried out in a randomized complete block design with four replications and sixteen treatments in 2007 in Fasa. Each plot included a hybrid or cultivar planted in three rows with eight meter length and 50cm between- row spacing. After weeding and first thinning, percentages of the infected plants were calculated based on the morphological characteristics of the young plants. Disease index was also measured for each treatment. At the end of growth period, the quantity (root yield and white sugar yield) and quality (sugar content) of in all treatments were measured and compared. The results showed that there was a significant difference in the percentage of infected plants and disease index among the hybrids and cultivars (α=1%). Two hybrids 28957 and 28914, had the lowest infection percentage and disease index of 3.970, 1.175 and 3.940, 1.280 percentages respectively. Cultivars H2301, BRANCO and CHINOOK had the lowest infection percentage and severity to curly top. There was also a significant difference among the hybrids and cultivars regarding root yield, white sugar yield and sugar content (α=1%). The highest root yields(78.57, 77.98 and 71.90 tha-1) and white sugar yield(11.75, 12.27 and 11.55 tha-1) were recorded for H2301, BRANCO and CHINOOK cultivars, respectively. The hybrid 28957 with 9.30 tha-1 white sugar yield was superior to the other hybrids. The maximum sugar content obtained from the cultivar CHINOOK and hybrid 28910, 18.39% and 18.23%, respectively. Therefore the hybrid 28957 are recommended as two curly top tolerant hybrids for producing resistant cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curly top
  • Evaluation of resistance
  • Hybrids and cultivars
  • sugar beet