تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی- کرمانشاه

3 استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

5 مربی پژوهشی بخش کشاورزی کارخانه قند اسلام‪آباد غرب

چکیده

در زراعت چغندرقند،‏‏‏ آبیاری آخر فصل رشد در اکثر مناطق ازجمله کرمانشاه زودتر از معمول قطع می‪شود که همین امرسبب ایجاد تنش خشکی در گیاه می‪گردد. با توجه به این‪که در شهریور و مهر ماه افزایش عملکردریشه ادامه دارد، لذا ممکن است تنش در انتهای دوره رشد باعث کاهش وزن ریشه و کیفیت آن گردد. به منظور بررسی این موضوع، پژوهشی طی سال‪های 83 و 1384 در کرمانشاه انجام شد. در این تحقیق تیمارهای قطع آبیاری از دهم شهریور تا بیستم مهر ماه در مقاطع 10 روزه اعمال گردید. هم‪چنین وضعیت سیلوپذیری در کنار مزرعه به مدت 10، 20 و 30 روز سیلو پس از برداشت بررسی شد. تیمارهای قطع آبیاری به کرت‪های اصلی و تیمارهای طول دوره سیلو به کرت‪های فرعی منتسب شدند. نتایج نشان داد که تیمار قطع آبیاری در دهم شهریور با 41/42 تن کمترین عملکرد ریشه و تیمار قطع آبیاری در بیستم مهر ماه با 96/50 تن در هکتار بالاترین عملکردریشه را داشت. روند تغییرات عملکردریشه نشان داد که هر چه آبیاری دیرتر قطع گردد عملکردریشه افزایش می‪یابد. تیمار 30 روز نگه‪داری در سیلو (نگه‪داری چغندرقند در کنار مزرعه با پوشش بقایای اندام هوائی چغندرقند) در این آزمایش باعث کاهش وزن ریشه تا 5/28 درصد گردید. روند تغییرات درصدقند در اثر اعمال تیمار قطع آبیاری و سیلو در کنار مزرعه چندان قابل ملاحظه نبود ولی تیمار قطع آبیاری در 30 شهریور از بیشترین درصد قند برخوردار بود. با توجه به این ‪که از نظر میزان قند در هکتار تفاوت معنی‪داری بین تیمارهای آبیاری وجود نداشت، لذا در مناطقی که محدودیت آب وجود دارد قطع آبیاری در دهه سوم شهریور ماه توصیه می‪شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation cut- off time at the end of growth period on storagability of sugar beet

نویسندگان [English]

 • J. Basati 1
 • A. Zebarjadi 2
 • A. Jalilian 3
 • M. Abdollahian 4
 • F. Abdi 5
1 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Centre- Kermanshah, Iran
2 Assistant professor of Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant professor of Sugar Beet Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Kermanshah, Iran.
4 Associate Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
5 Instructor of Islamabad gharb Sugar Factory, Iran
چکیده [English]

In most of the sugar beet cultivated areas including Kermanshah, Iran, late season irrigation is cut- off earlier than usual which causes drought stress in the crop. Since root yield still increses in Sept. and Oct. these areas, withholding irrigation in this period reduce root yield and quality of sugar beet. For this reason, an experimente was conducted during 2004- 2005 based on split plot design with four replications in Kermanshah. Withholding times (1, 10, 20 Sept.1 and 10 Oct) were assigned to the main plot and three on- form silage period (10, 20 and 30 days) to the subplots.Withholding irrigation on 10th Sept had the lowest root yield(42.41 tha-1) and that of 10th Oct. had the highest root yield (50.96 tha-1) indicating that the later the irrigation cut- off, the higher the root yield is. Silage for 30 days decreased root yield about 28.5 percentage. Sugar content was not greatly affected by irrigation cut- off and silage treatments but sugar yield is an important character in sugar beet production. Because sugar yield was not significantly affected by irrigation treatments, in some water limited aren and irrigation cut- off in 10th or 20th Sept is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cut- off
 • genotype
 • Irrigation
 • quality
 • sugar beet
 • Storagability
 • Water stress
 • yield