بررسی ضدعفونی خاک‪های برگشتی از کارخانه‪های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب‪دهی و کودحیوانی

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان- بخش تحقیقات گیاهپزشکی

2 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان- بخش تحقیقات گیاهپزشکی

چکیده

نماتود سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii Schmidt) همراه ریشه‪‪ی چغندرقند و خاک‪های اطراف آن به کارخانه‪های قند انتقال می‌یابد که به خاک برگشتی موسوم است. ضدعفونی نمودن خاک‪های برگشتی به‪دلیل آلودگی بالا و احتمال انتقال و انتشار آلودگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جهت بررسی امکان ضدعفونی خاک‪های برگشتی کارخانه‪قند اصفهان، آزمایشی با چهار تیمار، شامل استفاده از روش آفتاب‪دهی خاک، استفاده از کودحیوانی تازه، تلفیق آفتاب دهی و کودحیوانی و شاهد (بدون انجام هیچ گونه عملیات)، در چهار عمق 15- 0، 30- 15، 45- 30 و60- 45 سانتی‪متر در سه تکرار در دو سال متوالی 1378 و 79 انجام شد. قبل و بعد از انجام آزمایش تعداد تخم و نوزاد سن دوّم نماتود شمارش گردید. نتایج نشان داد تیمار تلفیق کودحیوانی و آفتاب‪دهی بیشترین اثر را در کاهش جمعیت نهایی نماتود سیستی چغندرقند به‪خصوص در عمق صفر تا 15 سانتی‌متری ، نسبت به سایر تیمارها و شاهد داشته است. به‪طوری که به ترتیب در چهار عمق فوق در تلفیق آفتاب‪دهی و کودحیوانی کاهش جمعیت به میزان 85/99، 28/99،  5/98 و 18/96 درصد و در تیمار شاهد 41/18، 14/36، 97/52 و 06/49 درصد مشاهده شد. تیمارهای کودحیوانی و آفتاب‪دهی تفاوت معنی‪دار آماری با یکدیگر نداشتند ولی اختلاف آن‪ها با شاهد معنی‪داری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studies on disinfection of the depot soil infested with sugar beet cyst nematode by soil solarization and manure

نویسندگان [English]

  • M. Nasr Esfahani 1
  • H. Karim poor fard 2
  • A. R. Ahmadi 2
1 Assistant professor of Plant Pest and Diseases Research Institute, Agricultural and Natural Resources Research Center Esfahan, Iran
2 Instructor of professor of Plant pest and Diseases Research Institute, Agricultural and Natural Resources Research Center Esfahan, Iran.
چکیده [English]

Sugar beet cyst nematode (Heterodera schachtii Schmidt) is transferred to sugar factories along with the sugar beet root and its surrounding soil, so called depot soil. Because of high infestation and the possible transfer and distribution of this soil, disinfestations of the depot soil should be taken into considerations. In order to assess the possibility for disinfestations of the depot soils in Esfahan sugar factory, an experiment with four treatments including; solarization (using transparent polyethylene sheet of 30µ thickness), undecomposed farm manure, the combination of solarization and farm manure and control (no operations) were compared in three replications at four various depths (0-15, 15-30, 30-45 and 45-60 cm) for two continuous years. Before and after the experiment, the populations of eggs and second stage juveniles were measured. The results showed that the combination integrations of soil solarization and farm manure had the highest effect and significantly reduced the nematode population as compared with the other treatments, especially at the depth of 0-15 cm. The population reductions in the respective depths in the combination of solarization and farm manure were 99.85, 99.28, 98.5 and 96.18 percent and those in control were 18.41, 36.14, 52.97 and 49.06 respectively. The farm manure and solarization treatments were not significantly different, but they were different from the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depot soils of sugar factories
  • Farm manure
  • Soil solarization
  • sugar beet cyst nematode