تعیین واکنش عملکرد چغندرقند (Ky) به کم‪آبیاری در مراحل مختلف رشد

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران.

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین ضریب واکنش عملکرد (Ky)چغندرقند رقم منوژرم تکنیکی 7233 به کم‪آبیاری در مراحل مختلف رشد در شهرکرد، در قالب طرح بلوک‪های کامل تصادفی با پنج تیمار شامل آبیاری کامل (E0)، 85 درصد (E1)، 70 درصد (E2)، 55 درصد (E3) و 30 درصد (E4) تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه چغندرقند در سه آزمایش جداگانه در مراحل مختلف رشد گیاه شامل T1: مرحله اولیه رشد (8 تا10 برگی)، T2: مرحله رشد ریشه و T3: مرحله ذخیره‪سازی قند در ریشه در دو سال زراعی 1375 و 1376 انجام شد. تبخیر و تعرق گیاه مرجع و تبخیر ـ تعرق پتانسیل گیاه چغندرقند توسط لایسیمتر زه‪کش‪دار از روش بیلان رطوبتی خاک با استفاده از دستگاه نوترون‪متر تعیین شد. پس از برداشت محصول، عملکرد و اجزای عملکرد تعیین و ضریب واکنش گیاه چغندرقند محاسبه شد. بیشترین عملکرد چغندرقند در تیمار آبیاری کامل برابر با 5/49 تن در هکتار و کمترین عملکرد برابر با 6/24 تن در هکتار مربوط به تیمار تأمین70 درصد تبخیر تعرق در مرحله دوم رشد گیاه به‪دست آمد. تبخیر تعرق واقعی گیاه چغندرقند در منطقه برابر با 884 میلی‪متر و حداقل تبخیرـ تعرق گیاه برابر با 625 میلی‪متر در تیمارE4T2  به‪دست آمد. مقادیر ضریب واکنش عملکرد (Ky) گیاه چغندرقند با توجه به تیمارهای کم‪آبیاری برای مرحله اول رشد گیاه بین 34/0 تا 38/1، برای مرحله دوم 34/0 تا 33/1 و برای مرحله سوم بین 34/0 تا 29/1 تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of yield response factor (Ky) of sugar beet to deficit irrigation at different growth stages

نویسنده [English]

  • N. A. Ebrahimi Pak
Assistant professor of Soil and Water, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to determine the yield response factor (Ky) of sugar beet to deficit irrigation at different growth stages. A field experiment was conducted in Sharekord Agricultural Research Station over two growing crop seasons (1996 -1997) using a randomized complete block design with three replications. Plots were assigned to five levels of deficit irrigation treatments: E0 (Full Irrigation), E1 (85%), E2 (70%), E3 (55%) and E4 (30%) of actual evapotranspiration of sugar beet plant at three growth stages T1: leaf growth stage, T2: tuber growth stage and T3: sugar accumulation growth stage. Reference crop evapotranspiration and potential evapotranspiration of sugar beet was determined by drainage lysimeter using neutronmeter. After maturity, root yield, yield components and yield response factor were measured. Results showed that yield was highest (49.500 t/ha) in E0 (Full irrigation) and lowest (24.6 t/ha) in E4T2. Actual evapotranspiration of sugar beet was 884mm. The values of yield response factor (ky) were 0.34- 1.38 at the first stage, 0.34- 1.33 at the second stage and 0.34- 1.39  at the third stage and the lowest evapotranspiration (625 mm) was obtained in E4T2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit Irrigation
  • Evapotranspiration
  • Lysimeter
  • sugar beet
  • Yield Response Factor