کلیدواژه‌ها = چغندر قند
شناسایی نشانگرهای چندشکل ریزماهواره در چغندرقند

دوره 32، شماره 2، آذر 1395، صفحه 173-182

10.22092/jsb.2016.107057

اصغر میرزائی اصل؛ محمدحسین صفری؛ علی دلجو؛ فرشاد دشتی


ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی و همبستگی بین آنها در لاین های چغندرقند

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 13-27

10.22092/jsb.2016.106650

سعید صادق‌زاده حمایتی؛ پرویز فصاحت


تعیین تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های Fusarium oxysporum از چغندر‌قند در ایران

دوره 30، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 12-1

10.22092/jsb.2014.5853

شایسته بلادی بهبهانی؛ سعید رضائی؛ سید باقر محمودی


بررسی مزیت نسبی تولید چغندر قند در ایران

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 93-81

10.22092/jsb.2012.660

حمید محمدی؛ احمدعلی کیخا؛ وحید دهباشی؛ خالویی اردوان


تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارائی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس

دوره 24، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 146-129

10.22092/jsb.2009.1051

سیامک پیش‏بین؛ حمید محمدی؛ عبدالکریم اجرایی؛ محمدحسن شیرزادی


مقایسه قارچ‌کش جدید اوپوس (Epoxy conazole) با قارچ‌کشﻫای رایج در مبارزه با سفیدک پودری چغندرقند

دوره 21، شماره 2، اسفند 1384، صفحه 179-188

10.22092/jsb.2006.8207

اصغر حیدری؛ داریوش صفایی؛ سعید ارومچی؛ جهانشاه بساطی


تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه

دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 97-108

10.22092/jsb.2004.7195

جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ محمدرضا ضرابی؛ حسین فضلی


بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 2، اسفند 1381، صفحه 119-130

10.22092/jsb.2003.8279

جهانشاه بساطی؛ محمد کولیوند؛ عادل نعمتی؛ اسداله زارعی


بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه

دوره 17، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 1-14

10.22092/jsb.2001.11560

علی جلیلیان؛ علیرضا شیروانی؛ عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی


تعیین مناسبترین اندازه کرت آزمایشی برای آزمایش های بهنژادی چغندرقند

دوره 16، شماره 2، آبان 1379، صفحه 1-12

10.22092/jsb.1998.113496

حسن ابراهیمی کولایی؛ محمدرضا میرزایی


مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان

دوره 16، شماره 2، آبان 1379، صفحه 13-30

10.22092/jsb.2000.113497

داریوش طالقانی؛ مجید محرم زاده؛ جواد گوهری؛ علی کاشانی؛ قاسم توحیدلو؛ محمدعلی چگینی


شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج

دوره 16، شماره 2، آبان 1379، صفحه 62-73

10.22092/jsb.2000.113502

مهدی ارزنلو؛ قربانعلی حجارود؛ سید محمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمدناصر ارجمند


بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول

دوره 16، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 1-23

10.22092/jsb.2000.109833

حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور؛ جواد گوهری


دوره بحرانی رقابت علف های هرز با چغندرقند در مشهد

دوره 16، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 58-74

10.22092/jsb.2000.109921

حسنعلی شهبازی؛ محمد عبداللهیان نوقابی