بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

چکیده

کمبود آب یکی از موانع عمده افزایش تولید محصولات کشاورزی در ایران می باشد, کمبود آب در کشور واقعیتی انکارناپذیر است که استفاده از روش‎های بهینه‎سازی مصرف آب می‎تواند تا حدودی در این خصوص ره‎گشا باشد. یکی از راه‎هایی که می‎تواند استفاده از آب کشاورزی را بهتر واقتصادی‎تر نماید، تکنیک کم آبیاری است. لذا جهت تعیین بهترین دور آبیاری ومقدار مصرف بهینه  آب در گیاه چغندرقند و ارزیابی اقتصادی آن, این تحقیق با سه فاکتور شامل دور آبیاری، در دو سطح هشت و 12 روز، کود ازته در دوسطح (توصیه بر اساس تجزیه خاک ومصرف دو سوم آن) و مقدار آب در چهار سطح  100 ،80  ،60  و50 درصد نیاز آبی کامل گیاه چغندرقند طی سال‎های 78 –1377 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ماهیدشت کرمانشاه  اجرا گردید.
      این آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد که دور آبیاری در پلات اصلی، کود ازت و مقادیر آب به صورت فاکتوریل در پلات‎های فرعی قرار گرفتند. آبیاری به روش نشتی انجام شد و مقادیر آب مصرفی با استفاده از کنتور حجمی اندازه‎گیری و کنترل گردید. تجزیه مرکب داده‎های به دست آمده از تحقیق نشان داد که کاربرد مقادیر مختلف آب بر روی عملکرد ریشه، عملکرد شکر خالص و ناخالص اثر بسیار معنی‎داری داشته است، به طوری که با مصرف 100درصد نیاز آبی 8/52 تن در هکتار و با مصرف 80 درصد نیاز آبی چغندرقند 2/48 تن در هکتار ریشه تولید شده است, تجزیه و تحلیل اقتصادی نتایج نشان داد که مصرف 80 درصد نیاز آبی بیشترین سود خالص را دارد. دور آبیاری هشت و 12 روز تفاوت معنی‎داری بر روی صفات مورد بررسی نداشته است. بنابراین دور آبیاری 12 روز توصیه می‎گردد. در این بررسی تیمارهای کودی ازت نیز تفاوت معنی‎داری نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of deficit irrigation on the production and economy of sugar beet in Kermanshah region

نویسندگان [English]

  • A. Jalilian
  • A. R. Shirvani
  • A. Neamati
  • J. Basati
Kermanshah Agricultural Center of Reserch, Iran
چکیده [English]

One of the biggest barriers for agricultural production in Iran is water deficit. However, certain optimum approaches for water application can solve this problem. Deficit irrigation technique is an approach that could have a better and economic use of water in agriculture. In this regard, a research with three factors including two irrigation intervals of 8 and 12 days, two nitrogen fertilizer levels based on soil analysis result and 2/3 use of it, and four levels of irrigation, 100, 80, 60, & 50 percent of crop water requirement, was performed on sugar beet during 1998-1999 in Mahidasht agricultural research station, Kermanshah province. The experimental design was a Factorial Split Plot with Randomized Complete Block arrangement and three replications, in which irrigation intervals represented the main plot and nitrogen fertilizer along with irrigation levels represented the sub plots. Furrow irrigation method was used and the amount of applied water was measured with a flowmeter. The combined analysis of data showed that the amount of water had a very significant effect on root yield, white and gross sugar yield. Root yields of 52.5 and 48.2 t/ha were obtained from 100 and 80 percent of crop water requirement, respectively. However, from the economic point of view, the 80 percent water requirement treatment had the highest net benefit. The irrigation intervals of 8 and 12 days had no significant effects on sugar beet yield components. Therefore, the 12 days irrigation interval was recommended. Finally, the nitrogen fertilizer treatment did not show any significant effect.  There was no significant difference between the nitrogen fertilizer treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • Deficit Irrigation
  • Irrigation interval
  • Nitrogen fertilizer
  • Mahidasht
  • Optimum water use