گزارش کوتاه- ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های چغندرقند به بیماری کرلی تاپ در شرایط مزرعه ای و ردیابی ویروس توسط روش های سرولوژیکی و مولکولی

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

پیچیدگی بوته چغندرقند در ویروس Beet curly top virus (BCTV) ایجاد می‎شود. با توجه به اهمیت ارقام مقاوم در مدیریت این ویروس، در سال 1391 تعداد 54 ژنوتیپ چغندرقند همراه با شاهد حساس در برابر بیماری در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه­ای با آلودگی طبیعی در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت در استان کرمانشاه ارزیابی شدند. اندازه­گیری شدت آلودگی در مزرعه در شهریور ماه انجام و پس از تعیین شاخص بیماری، مقایسه ژنوتیپ­های مختلف با یکدیگر و با شاهد انجام شد. از آزمون­های لکه­گذاری بافتی(TBIA) و واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی به منظور ردیابی آزمایشگاهی BCTV در ژنوتیپ­های مورد بررسی استفاده گردید. نتایج تجزیه آماری داده­های مزرعه نشان داد که بین ژنوتیپ­های مورد بررسی از نظر مقاومت به بیماری کرلی تاپ اختلاف معنی­دار وجود دارد. نتایج آزمون­های سرولوژیکی و مولکولی آلودگی 45 ژنوتیپ از مجموع 55 ژنوتیپ مورد بررسی را تایید نمود. در مجموع 10 ژنوتیپ شامل S1-89023 ،S1-89035، S1-89032،S189006،S189018، O.T.607-21-88، O.T.607-34-88 31374، S1-89026 و O.T.13687-6-88 که کمترین میزان آلودگی را در مقایسه با سایر ژنوتیپ ها داشتند به عنوان مقاوم در نظر گرفته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sugar beet genotypes resistance to curly top disease in the field condition

چکیده [English]

Beet curly top is caused by the beet curly top virus. Due to the importance of resistant varieties in the control of this disease, 54 genotypes together with a susceptible control were evaluated in a randomized complete block design with three replications in naturally infected field condition at Agricultural Research Station of Mahidasht, Kermanshah in 2012. The disease severity evaluation was carried out in September. Tissue Blot Immuno Assay (TBIA) and polymerase chain reaction (PCR) using specific primers were used for BCTV detection in the genotypes studied. Statistical analysis of field data showed significant difference among the genotypes for BCTV resistance. Serological and molecular analyses confirmed the infection of 45 of 55 genotypes studied. In conclusion, 10 genotypes including 89023, S1-89035, S1-89032, S189006, S189018, O.T.607-21-88, O.T.607-34-88, 31374, S1-89026 and O.T.13687-6-88 with minimum infection were considered as resistant genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genotype
  • Leafhopper
  • Pathogen
  • Transmission
Ashrafmansoori GhR, Darabi S, Vahedi S, Joukar L. Evaluation of resistance of sugar beet hybrids to curly top virus under field conditions. J of sugar beet. 2010; 26(2)105-116. (In Persian, abstract in English)

Bennett CW. The curly top disease of suger beet and other plants. Monograph No. 7. 1971. The APS Press, St. Paul, MN. 81 pp.

Farsinejad K, Monsef A, Arjmand N. Evaluation of the resistance of sugar beet lines to curly top. Iranian J of plant pathology.1991; 27(1-4): 127-137(In Persian, abstract in English)

Farzadfar Sh, Pourrahim R, Golnaraghi AR, Ahoonmanesh A. Distribution and incidence of some aphid and leafhopper transmitted viruses infecting sugar beet in Iran. Plant Dis. 2006; 90: 252-258.

Fattahi Z, Behjatnia SAA, Afsharifar AR, Hamzeh Zarghani H, Izadpanah K. Screening of sugar beet cultivars for resistance to Iranian isolate of Beet Severe Curly top Virus using an infectious clone of the virus. 2012, 48 (1):37-38. (In Persian, abstract in English)

Gibson KE. The incidence of curly top virus and its leafhopper vector in sugar beet in Iran. J. of  Eco. Entomol. 1971; 53: 632-639.

Lin NS, Hsu YH, Hsu HT. Immunological detection of plant viruses and a mycoplasma-like organism by direct tissue blotting on nitrocellulose membranes. Phytopathol. 1990; 80: 824-828.

Loebenstein G, Berger PH, Brunt A, Lawson RH. Virus and Virus-like Diseases of Potatoes and Production of Seed-Potatoes. Kluwer Academic Publisher, The Netherlands. 2001; P: 460.

Makkouk KM, Kumari SG, Shahraeen N, Fazlali Y, Farzadfar Sh, Ghotbi T, Mansouri AR. Identification and seasonal variation of viral diseases of chickpea and lentil in Iran. J. of Plant Dis. and Protection. 2003; 110: 157-169.

Monsef A, Kheyri M. The role of sugar beet leafhopper in curly top virus disease in Fars province. Applied Entomol. and Phytopathol. 1992; 59: 19.

Mumford DL. Procedure for inducing curly top epidemics in field plots. Jou. of American Society of Sugar beet Technologist.1974;  17: 354-357.

Strausbaugh CA , Gillen AM, Camp S, Shock CC, Eldredge EP, Gallian JJ. Relationship of beet curly top foliar ratings to sugar beet yield. Plant Dis. 2007; 91: 1459- 1463.

Wintermantel W, Kaffka SR. Sugar beet performance with curly top is related to virus accumulation and age at infection. Plant Dis. 2006; 90: 657-662.