دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، آذر 1395، صفحه 99-198 

کامل علمی - پژوهشی

ارزیابی هیبریدهای تریپلوئید از نظر ساقه روی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

صفحه 99-106

10.22092/jsb.2016.107218

محمدحسین عزیزپور؛ داریوش طالقانی؛ محسن آقائی زاده؛ مصطفی حسین پور


واکنش ژنوتیپ های مختلف چغندرقند به تنش های کم آبیاری

صفحه 135-146

10.22092/jsb.2016.107054

محمد نبی ایلکایی؛ پیمان فروزش؛ داود حبیبی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ اباذر رجبی


شناسایی نشانگرهای چندشکل ریزماهواره در چغندرقند

صفحه 173-182

10.22092/jsb.2016.107057

اصغر میرزائی اصل؛ محمدحسین صفری؛ علی دلجو؛ فرشاد دشتی