دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-198 

کامل علمی - پژوهشی

1. ارزیابی هیبریدهای تریپلوئید از نظر ساقه روی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

صفحه 99-106

محمدحسین عزیزپور؛ داریوش طالقانی؛ محسن آقائی زاده؛ مصطفی حسین پور


2. غربال ژنوتیپ‏های چغندرقند نسبت به نماتد سیستی

صفحه 107-121

لیلا مطیعیان؛ مهدی نصراصفهانی؛ مجید اولیا


4. واکنش ژنوتیپ های مختلف چغندرقند به تنش های کم آبیاری

صفحه 135-146

محمد نبی ایلکایی؛ پیمان فروزش؛ داود حبیبی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ اباذر رجبی


6. تنوع خفتگی و جوانه‌زنی بذر اکوتیپ‌های سس زراعی (Cuscuta campestris Y.) و قدرت تهاجمی اکوتیپ‌ها در چغندرقند

صفحه 157-171

ولی اله یوسف آبادی؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ احمد توبه؛ اسکندر زند؛ محمد غبداللهیان


7. شناسایی نشانگرهای چندشکل ریزماهواره در چغندرقند

صفحه 173-182

اصغر میرزائی اصل؛ محمدحسین صفری؛ علی دلجو؛ فرشاد دشتی