دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 120-1 
ارزیابی هیبریدهای دیپلوئید با فرم ریشه صاف و گرد (Broad elliptic) در چغندرقند

صفحه 29-36

10.22092/jsb.2016.106111

سعید واحدی؛ مجید محرم زاده؛ شهرام خدادادی؛ علیرضا حیدری؛ بابک بابایی