تعیین ضریب همکاری گروهی و هم‌تألیفی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله چغندرقند طی سال‌های 1380 تا 1394

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

سازمان تات

چکیده

در این پژوهش ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله چغندرقند، بررسی و مشخص شده است. این پژوهش به روش علم‌سنجی انجام شده و جامعه آماری آن را 224 عنوان مقاله فارسی منتشر شده از سال 1380 تا 1394 تشکیل می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در یک دوره 15 ساله، 396 نویسنده به تعداد 806 بار در نگارش 224 عنوان مقاله همکاری داشته‌اند. از مجموع نویسندگان 85 درصد را مردان و 15 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. از میان کشورهایی که در انتشار مقاله‌ها مشارکت داشته‌اند، 99 درصد مقالات را نویسندگان ایرانی و تنها یک درصد از مقالات را نویسندگانی از کشورهای سوریه، انگلستان، آلمان و بلژیک تولید کرده‌اند. از میان مؤسسات و مراکز علمی، نویسندگان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند 235 بار (29/2 درصد) در تهیه و تولید مقالات مشارکت داشته‌اند و رتبه نخست را کسب کرده‌اند و پس از آن مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان با 54 و دانشگاه تهران با  38 بار مشارکت در تولید مقاله، در ردیف دوم و سوم قرار دارند. اغلب نویسندگان به انجام کار گروهی و تولید آثار علمی مشترک یا هم‌تألیفی گرایش دارند و 92 درصد مقاله‌ها به‌صورت هم‌تألیفی نگارش شده است. از میان مقالات گروهی، بیشترین فراوانی مربوط به مقاله‌های دارای چهار نویسنده است که 29/5 درصد را شامل می‌شود. در این پژوهش ضریب همکاری گروهی نویسندگان محاسبه و میانگین آن عدد 682% حاصل شد که نشان می‌دهد روحیه همکاری گروهی و هم‌تألیفی در میان نویسندگان این مجله بسیار مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on collaboration rate and co-authorship in the published articles of Journal of Sugar beet during 2001 to 2015

نویسنده [English]

  • Javad Bashiri
Areeo
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the co-authorship collaboration coefficient in the papers published in Journal of Sugar Beet. The study was conducted using scientometric method and 224 articles published during 2001-2015. Results showed that in a 15-year period, 396 authors contributed 806 times in writing 224 articles. About 85% of the authors were male and the rest were female. Ninety-nine percent of the articles were written by Iranian authors and the rest by authors from other countries including Syria, England, Germany, and Belgium. Authors from Sugar Beet Seed Institute with frequency of 235 times (29.2%) took the first place followed by Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center (54 times) and Tehran University (38 times), respectively. Most of the authors showed tendency to group writing or co-authorship so that 92% of the articles were published in multi-authorship format. Among the multi-authorship articles, 29.5% had four authors. The co-authorship collaboration coefficient was 68.2% which indicates high collaboration and co-authorship sprit among the authors of this journal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authorship
  • Collaboration
  • Scientific production
  • Scientometry
Abam Z. The study of scientific information productions by faculty members in Ahwaz Shahid Chamran University in 1979-99. Ahwaz, Shahid Chamran University. 2001. (in Persian, abstract in English)
Ahn JO, Dong H, Lee JD. The scientific impact and partner selection in collaborative research at Korean universities. Scientometrics. 2014; 100(1): 173-188.
Bashiri J. A survey on collaboration rate and co-authorship in published articles of Rostaniha (Botanical Journal of Iran) during 2000 to 2014. Rostaniha. 2015; 16(1): 123-139. (in Persian, abstract in English)
Danesh F, Abdulmajid A, Afshar M, Mousavifar S, Farhadi F. The correlation between knowledge production and collaboration among LIS scientists in the world. Science and Information Quarterly. 2009; 25(1): 5-22. (In Persian)
Heydari M, Safavi Z. The survey of Collaborative Coefficient of article authors in “Journal of Research in Medical Sciences” since 2007 to 2011. Research in Medical Sciences. 2012; 36(2): 109-113. (in Persian, abstract in English)
Ibanez A, Bielza C, Larranaga P. Relationship among research collaboration, number of documents and number of citations: a case study in Spanish computer science production in 2000-2009. Scientometrics. 2013; 95(2): 689-716.
Marefat R, Makvand Hoseini S, Abdulmajid A, Salimi S. A survey on collaboration rate of authors in producing scientific papers in Iranian journal of psychiatry and clinical psychology during 2000-2010. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2013; 18(4): 293-298. (in Persian, abstract in English)
Riyahi A, Nouroozi A. Evaluation of scientific cooperation between countries of Persian Gulf area and Scandinavian countries in Scopus databases in 1989–2009. Rahyaft. 2009; 48: 91-110. (in Persian, abstract in English)
Wang Y, Wu Y, Pan Y, Ma Z, Rousseau R. Scientific collaboration in China as reflected in co-authorship. Scientometrics. 2005; 62(2): 183-198.