کلیدواژه‌ها = مقاومت
تعداد مقالات: 16
2. غربال ژنوتیپ‏های چغندرقند نسبت به نماتد سیستی

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-121

لیلا مطیعیان؛ مهدی نصراصفهانی؛ مجید اولیا


3. برآورد درصد آلودگی به لارو بید Scrobipalpa ocellatella در ارقام و لاین های چغندرقند در شرایط مزرعه با آلودگی طبیعی

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 147-155

ابوالفضل رازینی؛ هاجر پاکیاری؛ عباس ارباب


4. سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 166-155

منصوره باکویی؛ سید باقر محمودی؛ ابراهیم پورجم؛ ناصر صفایی


5. تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-145

پیمان نوروزی؛ دنا رحمانی؛ سمانه اروجعلیان؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقائی‎زاده؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی


6. شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن(های) مقاومت به نماتد مولد سیست چغندرقند

دوره 28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 158-149

نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی


7. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‪های برتر چغندرقند به عوامل پوسیدگی مهم ریشه در شرایط گلخانه

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-38

شیرین فتاحی؛ دوستمراد ظفری؛ سیدباقر محمودی


8. ارزیابی مقاومت رگه‌های اصلاحی چغندرقند نسبت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 42-31

حسن ابراهیمی کولایی؛ سیدباقر محمودی؛ مهدی حسنی


10. ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ چغندرقند نسبت به نماتد مولد سیست در شرایط گلخانه

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 22-13

نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی


11. تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در چغندرقند

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 105-122

جهانشاه بساطی؛ محمود مصباح؛ قاسم کریم‌زاده؛ سیدیعقوب صادقیان


12. بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 123-135

مهیار شیخ‌الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ توحید نجفی میرک


13. ارزیابی مقاومت بهCercospora beticola در چغندرقند با استفاده از قطعات جدا‌شده برگ

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 23-35

سعید عباسی؛ عزیزاله علیزاده؛ محمود مصباح؛ مهدیه بنیﻫاشمی


14. تـعییـن پـارامـتـرهـای ژنـتیـکی مـقـاومـت بـه عامل بیماری لکه برگی (cercospora beticola) چغندرقند

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 15-27

محمدرضا اوراضی زاده؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ محمود مصباح


15. بهینه‌سازی ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت ارقام چغندر قند نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 81-91

سعید عباسی؛ محمود مصباح؛ سیدباقر محمودی


16. اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 27-46

ذبیح اله رنجی؛ علی حبیب خدایی؛ منوچهر صادق کوهستانی؛ سعید واحدی