بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

2 هیئت علمی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

3 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

بیماری‌زایی چهار جدایه از قارچ  Erysiphe betae از چهار منطقه جغرافیایی کشور  بر روی پنج ژنوتیپ چغندرقند با سطوح مختلف مقاومت یا حساسیت نسبت به بیماری مورد بررسی قرار گرفت. کنیدیوم جدایه‌های مختلف بر روی گیاهان هشت هفته‌ای در شرایط گلخانه مایه‌زنی شد. تخمین آلودگی سطح برگ و همچنین  تخمین کنیدیوم‌های تولید شده در واحد سطح برگ، سه هفته بعد از مایه‌زنی انجام شد. نتایج نشان داد که بین جدایه‌های مختلف از نظر توان بیماری‌زایی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. این در حالی بود که بین ژنوتیپ‌های مختلف از نظر میزان حساسیت به بیماری تفاوت معنی‌داری وجود داشت. ژنوتیپ 7233 در تمام موارد بیشترین حساسیت نسبت به بیماری را نشان داد و ژنوتیپ‌های 10417 و 14442 علایم مقاومت نسبی به بیماری را نشان دادند. ژنوتیپLeaf Beet   که در کشور آلمان در آزمایش‌های مزرعه‌ای علایم مقاومت نسبت به بیماری را نشان داده بود در این تحقیق علایم حساسیت نسبت به بیماری را نشان داد. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان داد که جدایه‌های مختلف قارچ از مناطق مختلف کشور از نظر توان بیماری‌زایی یکسان هستند. هم چنین روش‌های گلخانه‌ای می‌تواند به خوبی برای تفکیک ژنوتیپ‌های حساس و مقاوم نسبت به بیماری سفیدک پودری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on interaction of isolate-genotype between Erysiphe betae and Beta vulgaris under greenhouse condition

نویسندگان [English]

 • M. Sheikholeslami 1
 • M. Okhovvat 2
 • Gh. Hedjaroude 2
 • A. Sharifi-Tehrani 2
 • M. Javan-Nikkhah 2
 • T. Najafi-mirak 3
1 Agricultural and Natural Resources Resarch Center of Kermanshah
2 Dept. of Plant Protection, College of Agriculture,University of Tehran,Iran.
3 Seed and Plant Improvement Institute
چکیده [English]

Pathogenicity of 4 isolates of Erysiphe betae from 4 different geographical zones of Iran on 5 genotypes of beet, with different levels of resistance to powdery mildew, was investigated. Eight-week old plants were inoculated by conidia from 4 isolates separately. Indices for infection were estimation of leaf infection and number of produced conidia on the leaf surface 3 weeks after inoculation. Results indicated that there was no significant difference on the virulence level of 4 isolates but the genotypes showed significant difference in susceptibility to fungal isolates. The genotype 7233 indicated the highest susceptibility and two genotypes 10417 and 14442 showed highly resistance to powdery mildew. The genotype “Leaf Beet” which in the field experiments in Germany had proved resistance to the disease, in our greenhouse studies showed susceptible response. Conclusive results indicated that different isolates of E. betae belonging to different geographical zones were similar in pathogenicity and also greenhouse experiments can be an appropriate manner for screening sugar beet genotypes against E. betae.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Erysiphe betae
 • genotype
 • Powdery mildew
 • resistance
 • sugar beet