دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 105-198 

کامل علمی - پژوهشی

1. تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در چغندرقند

صفحه 105-122

جهانشاه بساطی؛ محمود مصباح؛ قاسم کریم‌زاده؛ سیدیعقوب صادقیان


2. بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه

صفحه 123-135

مهیار شیخ‌الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ توحید نجفی میرک


5. بررسی ریزازدیادی چغندرقند و تولید ریزگیاهچه‌های فتواتوتروفیک

صفحه 165-178

نسرین یاوری؛ سید یعقوب صادقیان؛ محمود مصباح؛ عبدالرسول غفاری جهرمی