بررسی کارایی فنی کشاورزان چغندرکار و عوامل مؤثر بر افت آن ”مطالعه موردی در استان همدان“

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان همدان

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین کارایی فنی چغندرکاران و عوامل مؤثر بر عدم کارایی فنی آنان میﺑاشد. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای، 144 کشاورز انتخاب و دادهﻫای موردنیاز با استفاده ازپرسشنامه در سال زراعی 81-1380 جمعﺁوری شده است. برای نیل به اهداف تحقیق با استفاده از تابع تولید کاب – داگلاس(Cobb-Douglas)و تخمین سیستمی، تابع تولید مرزی و عدم کارایی به طور همﺯمان برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان ﺩاد که متوسط کارایی فنی بهرهﺑرداران در شهرستانﻫای همدان و ملایر به ترتیب 73 و 70 درصد میﺑاشد. میان کارایی فنی بهترین زارع در مقایسه با میانگین کشاورزان، اختلاف نسبتاَ زیادی وجود داشته، به نحویکه پتانسیل افزایش تولید در شهرستانﻫای ذکر شده به ترتیب 26 و29 درصد برآورد گردید. بنابراین، می‌توان میزان تولید را بدون تغییر عمده در سطح فن آوری و منابع به کار رفته و تنها از طریق کاهش شکاف کارایی میان بهرهﺑرداران چغندرکار و کاراترین تولیدکننده به مقدار زیادی افزایش داد. از مهم‌ترین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر کارایی فنی چغندرکاران سن، تجربه، سواد زارع، کلاس ترویجی، بازدید از مزارع ترویجی، تاریخ و روش کاشت، دفعات و دور آبیاری، نوع بذر و تعداد قطعات زیر کشت یک زارع تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of technical efficiency of sugar beet producers and factors affecting it's decrease ‘A case study in Hamedan province’

نویسنده [English]

  • S.M. Seyyedan
Research, Agricultural Economic, Agricultural Research Cnter Hamedan
چکیده [English]

The main purpose of this study was to measure the level of technical efficiency of sugar beet producers and determination of factors affecting it. A sample of 144 producers in the main sugar beet growing areas of Hamedan, Nahavand, Malayer and Asadabad were selected by two stage cluster sampling method. Data were collected through interviews during farming year of 2001-2002.Technical efficiency of sugar beet producers were estimated using Cobb-Douglas statistics frontier production functions. Also, the effects of various social and economical factors on the level of producers technical efficiency were studied. According to the results of this study, average technical efficiency for sugar beet growers of Hamedan and Malayer was estimated 0.73 and 0.70, respectively. There were much discrepancies between technical efficiency of the best sugar beet  producers with that of the others. The production can be increased up to 27 and 30 percent in mentioned regions without any major change in technology and available resources, and only by decreasing the discrepancy between the best and the other producers. Age, experience and literacy of farmers, extension classes, visit of extension farms, and date of planting, planting method, seed kind and number of land units under sugar beet cultivation were the main social-economic factors affecting the technical efficiency of sugar beet producers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cobb_ Douglas
  • Cluster sampling
  • Hamedan Province
  • Production Function
  • Sugar beet producers
  • Technical inefficiency