بررسی امکان استفاده از گل صافی حاصل از ضایعات کارخانه‌های قند در تغذیه مرغان تخمگذار

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده

 این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات جایگزینی گل صافی (گل کربنات کلسیم) حاصل از ضایعات کارخانه‌های تولید قند با پودر صدف در جیره غذایی روی عملکرد و صفات کمی و کیفی تخم‌مرغ در مرغان تخم‌گذار به اجرا درآمد. در این آزمایش، گل صافی به دو شکل معمولی (پودری) و پلت شده و هر کدام نیز در سطوح صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد جایگزین پودر صــدف گردید. بنابراین نه تیمار (جیره غذایی) و هر تیمار در سه تکرار در طی سه دوره 28 روزه در نظر گرفته شد. مصرف خوراک و وزن تخم‌مرغ به طور هفتگی و صفات کمی و کیفی تخم‌مرغ‌ها به طور ماهانه اندازه‌گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد جایگزینی گل صافی به جای پودر صدف تا سطح 50 درصد به شکل پودری، اختلاف معنی‌داری را در صفات مصرف غذا، وزن تخم‌مرغ، تولید توده‌ای و ضریب تبدیل غذایی نسبت به شاهد (سطح صفر درصد جایگزینی) ایجاد نکرد. در حالی که جایگزینی فراتر از سطح 50 درصد پودر گل صافی، موجب کاهش معنی‌دار تولید توده‌ای و تعداد تخم‌مرغ و افزایش ضریب تبدیل غذایی نسبت به شاهد گردید. اما در تمام سطوح گل صافی پلت شده، اختلاف معنی‌داری برای این صفات با شاهد، مشاهده نگردید. جایگزینی گل صافی به جای پودر صدف به هر دو شکل پودری و پلت و در تمام سطوح جایگزینی تاثیر معنی‌داری بر شاخص‌های کمی و کیفی تخم‌مرغ نداشت. این آزمایش نشان داد، مناسب‌ترین سطح جایگزینی گل صافی به جای پودر صدف به هر دو شکل پودر یا پلت، سطح 50 درصد جایگزینی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on possible utilization of filter cake in laying hens nutrition

نویسندگان [English]

  • A. Azarbayejani
  • S. Mosharaf
  • A. Asadian
Research Center of Isfahan for Agriculture and Natural Resources
چکیده [English]

This experiment carried out to evaluate replacing effects of Oyster shell (OS) with filter cake (FC) of sugar beet industry on performance and quantity and quality of egg in  laying hens .In this trial the filter cake in two physical forms of powder and pellet in  five levels of 0, 25, 50, 75, and 100% replaced for oyster shell. Each treatment had 3 replications. The experiment lasted 3 periods of 28 days . Feed intake and egg weight were measured every week and egg quality was recorded every month. Results indicated that replacing OS with FC up to 50% level in the form of powder, had no significant effect on feed intake, egg weight, egg mass production , laying rate and feed conversion ratio (P>0.05). Replacing powder FC more than 50% caused significant reduction in egg mass production, laying rate and feed efficiency (P<0.05). However, using pellet FC at all levels had no significant effects on these traits. Replacing OS with FC had no significant effect on egg quantity and quality characteristics. It is concluded that the best and suitable level of replacing FC in powder or pellet form  is 50 percent in laying hens nutrition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Filter cake
  • Laying hen
  • Nutrition
  • Oyster shell
  • Sugar beet wastes