تاثیر تاریخ کاشت وارقام چغندرقند بر میزان آلودگی به بیماری ویروسی پیچیدگی برگ و جمعیت زنجرک‌های ناقل در استان اصفهان

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده

در این بررسی به منظور تأثیر تاریخ کاشت و رقم بر میزان آلودگی به بیماری ویروسی پیچیدگی برگ چغندرقند(Beet curly top virus, BCTV) و تراکم جمعیت زنجرک­های ناقل، مطالعه‌ای در قالب طرح آماری کرت­های خرد شده با سه تاریخ کاشت به عنوان کرت­های اصلی و شش رقم تجاری چغندرقند شامل IC1, T41R, 7233, Attila, H5505 و PP8 به عنوان کرت­های فرعی در چهار تکرار طی سال‌های 79-1378 در منطقه مبارکه اصفهان اجرا گردید. نتایج به دست آمده نشان داد، به تعویق انداختن تاریخ کاشت تا اول خرداد ماه باعث کاهش جمعیت زنجرک­های ناقل(Circulifer tenellus وC. opacippennis  ) شد، به طوری که میانگین جمعیت آن‌ها در تاریخ کاشت اول نسبت به دو کشت دیگر بیشتر بود؛ ولی اختلاف آن‌ها معنی­دار نشد. جمعیت زنجرک‌ها در ارقام مورد مطالعه در هر تاریخ کاشت، تفاوت معنی­داری با یکدیگر نداشتند. میزان آلودگی به ویروس BCTV در تاریخ کاشت اول نسبت به تاریخ­های کاشت دوم و سوم، بیشتر بود و اختلاف معنی­داری با آن‌ها داشت. بیشترین میزان آلودگی در رقم IC1 مشاهده شد که با ارقام T41R و Attila در سطح یک درصد و با سایر ارقام در سطح پنج درصد اختلاف معنی­داری نشان داد. با تأخیر در تاریخ کاشت، عملکرد ریشه و قند کاهش نشان داد،  به طوری که بین تاریخ کاشت سوم و تاریخ­های کاشت اول و دوم اختلاف معنی­داری وجود داشت. درصد قند ناخالص و ناخالصی­های شربت در سه تاریخ کاشت با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. رقم T41R با تولید 95/36 تن ریشه در هکتار بیشترین عملکرد را در بین ارقام داشت که اختلاف معنی­داری را با رقم Attila در سطح یک درصد و رقم 7233  در سطح پنج درصد نشان داد. در ضمن پوسیدگی­های ریشه در تاریخ­های کاشت دوم و سوم نسبت به تاریخ کاشت اول کمتر بود. کمترین میزان پوسیدگی ریشه در رقم T41R و تاریخ کاشت سوم مشاهده گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of planting date and cultivars of sugar beet on curly top virus infection and population of vectors in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • S. Jalali
  • M.R. Bagheri
  • M.R. Jahadakbar
Plant Pests and Diseases Research Dept., Isfahan Agricultural and Natural Resources Researches Center
چکیده [English]

In order to study the effects of planting date and sugar beet cultivars on infection to curly top virus, vector population, damping off, root rot, and sugar yield, an experiment was conducted in Mobarakeh region during 1999-2000 in a split plot design. The main factor was three planting dates and sub factor was six sugar beet cultivars: IC1 as a susceptible cultivar to beet curly top, T41R, 7233, H5505, PP8 and Attila with 4 replications. The results indicated that delaying in planting date until June, caused decrease of leafhopper population density. The populations of vectors (Circulifer tenellus and C. opacippennis) were the same in all sugar beet cultivars but their population in first planting were higher than the other planting dates and showed significant difference with them. The most infection to BCTV was observed in IC1 in first planting date, and showed significant difference with T41R and Attila at p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivars
  • Curly top
  • Leafhoppers
  • planting dates
  • sugar beet