بهینه‌سازی ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت ارقام چغندر قند نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 مؤسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

تعداد 12 رقم چغندر قند به منظور بهینه‌سازی ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت نسبت به عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در منطقة قراخیل قائم‌شهر مورد بررسی قرار گرفتند. مزرعه آزمایشی طی چهار مرحله به فواصل تقریبی 15 روز، مورد بازدید قرار گرفت. یادداشـت‌بـرداری مطـابق مقیـاس9- 1 KWS ))  و مقیاس 5 –0 ِagronomia))  صورت گرفت. تعیین درجه آلودگی، یک‌بار برای کرت انجام شد و یک‌بار نیز به‌تصادف، درجة آلودگی پنج بوته در هر کرت تعیین شد که میانگین آن به عنوان درجة آلودگی برای کرت مربوط منظور گردید. نتایج هر یادداشت‎برداری به طور مستقل تجزیه آماری گردید. علاوه براین تجزیة زمان‎های مختلف یادداشتﺑرداری از طریق تجزیه آماری چند متغیره انجام شد و مقایسة آنها بر اساس آماره Wilks Lambda صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزیابی مقاومت در یک مرحله، قابل اعتماد نمی‌باشد  لذا بهتر  است که در طول دوره رشد، شدت آلودگی در چند مرحله یادداشت‎برداری گردد و مقایسه ژنوتیپ‌ها بر اساس روند آلودگی در طی فصل انجام شود. همچنین مشخص شد که نمره‎دهی به کرت‌ها از دقت لازم برخوردار بوده و برای سهولت یادداشتﺑرداری میﺗوان از این روش به جای نمره‌دهی به تک بوته‌ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of field evaluation of resistance of sugar beet cultivars to cercospora leaf spot

نویسندگان [English]

  • S. Abbasi 1
  • M. Mesbah 2
  • S.B. Mahmoudi 2
1 Tarbiat Modarres Univ. College of Agriculture, Iran
2 Sugar Beet Seed Institute, Iran
چکیده [English]

To optimize the field evaluation of resistance to Cercospora leaf spot, 12 sugar beet cultivars were evaluated under field conditions in Gharakhil, Ghaemshahr at 15-days intervals. Measurements were carried out based on KWS 1-9 and Agronomia 1-5 scales. Disease severities were graded based on total plants per plot and also based on means of 5 randomly selected plants in each plot. Analysis of each recording date and also multivariate analysis of variance based on Lambda statistics indicated that measurements at each stage are not reliable for resistance evaluation and infection severity should be recorded during the growing season. So genotypes comparison should be done based on the disease trend during the season. Also, it seems that plot grading is as accurate method for measurement of infection as single plant grading. Therefore, it can be used to facilitate the evaluation of resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cercospora
  • optimization
  • resistance
  • sugar beet