دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، مهر 1401، صفحه 0-0 

کامل علمی - پژوهشی

ارزیابی عوامل محدودکننده‌ی عملکرد چغندرقند بهاره در کشور با استفاده از روش CPA

صفحه 145-168

10.22092/jsb.2023.358417.1303

پیمان حصادی؛ حمید مظفری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ پیام معاونی؛ بهزاد ثانی


تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در مکان برای عملکرد شکرسفید در هیبریدهای جدید چغندرقند

صفحه 169-178

10.22092/jsb.2023.361196.1321

پرویز فصاحت؛ جواد رضایی؛ حیدر عزیزی؛ حمزه حمزه؛ سعید دارابی؛ علی جلیلیان؛ رحیم محمدیان


تأثیر شوری بر تغییرات و نحوه‌ی توارث صفات کمی و کیفی در چغندرقند

صفحه 227-241

10.22092/jsb.2023.356022.1290

عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی؛ علی اکبر اسدی؛ حیدر عزیزی؛ بابک بابائی؛ فاطمه بابا


تأثیر افزایش قیمت آب بر مزیت‌نسبی تولید محصول چغندرقند در استان‌گلستان

صفحه 269-282

10.22092/jsb.2023.359112.1307

آی سان مخبر؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی