دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، مهر 1401، صفحه 0-0 

کامل علمی - پژوهشی

ارزیابی عوامل محدودکننده عملکرد چغندرقند بهاره در کشور با استفاده از روش CPA

10.22092/jsb.2023.358417.1303

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ پیمان حصادی؛ حمید مظفری؛ پیام معاونی؛ بهزاد ثانی


تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد شکر سفید در هیبریدهای جدید چغندرقند

10.22092/jsb.2023.361196.1321

پرویز فصاحت؛ جواد رضایی؛ حیدر عزیزی؛ حمزه حمزه؛ سعید دارابی؛ علی جلیلیان؛ رحیم محمدیان


تأثیر شوری بر تغییرات صفات کمی و کیفی و نحوه توارث این صفات در چغندرقند

10.22092/jsb.2023.356022.1290

عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی؛ علی اکبر اسدی؛ حیدر عزیزی؛ بابک بابایی