دوره و شماره: دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 0-0 

کامل علمی - پژوهشی

بررسی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ ها و توان تولید چغندر قند زمستانه در استان خراسان رضوی

صفحه 1-14

10.22092/jsb.2022.356754.1293

مهسا فاضل؛ محمد رضا عظیمی؛ مسعود احمدی؛ حسن حمیدی؛ محمد آرمین


مطالعه برخی مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد در ارقام مختلف چغندرقند (Beta vulgaris L.)

صفحه 15-36

10.22092/jsb.2022.358253.1302

احمدرضا بریموندی؛ مرتضی سام دلیری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ امیرعباس موسوی؛ مرتضی مبلغی


تأثیر روش فرآوری بذر بر جوانه‌زنی و استقرار بوته چغندرقند در مزرعه

صفحه 83-93

10.22092/jsb.2023.352161.1251

علیرضا صفری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ مرتضی مبلغی؛ علی جلیلیان


بررسی عوامل مؤثر بر کارایی انرژی چغندرکاران ایران

صفحه 123-136

10.22092/jsb.2023.355913.1287

یدالله بستان؛ حمید امیرنژاد؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه