بررسی عوامل مؤثر بر کارایی انرژی چغندرکاران ایران

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، بابل، ایران.

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، بابل، ایران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the energy efficiency of beet growers in Iran

نویسندگان [English]

  • Yadollah Bostan 1
  • Hamid Amirnejad 2
  • Somayeh Shirzadi Laskookalayeh 3
1 PhD student of Department of Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Babol, Iran.
2 Professor of Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor of Department of Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Babol, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cobb-Douglas production function
  • Constant and variable efficiency
  • Inefficiency
  • Production Management
  • Stochastic frontier panel