بررسی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ ها و توان تولید چغندر قند زمستانه در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار، دکتری ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشیار بخش تحقیقات چغندرقند- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

4 محقق بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

5 هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study quantitative and qualitative performance of genotypes and winter sugar beet production capacity in Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • mahsa fazel 1
  • mohammad reza azimi 2
  • Masoud Ahmadi 3
  • Hassan Hamidi 4
  • mohammad Armin 5
1 stu
2 Associate professor of Department of Production Engineering and Plant Genetics, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
3 Sugar beet Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (ARREO). Mashhad, Iran.
4 Researcher, Sugar Beet Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Mashhad, Iran
5 Assistance Prof. Department of Agronomy and Plant Breeding, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivation season
  • genotype
  • Cold resistance
  • Qualitative traits
  • Growth period