بررسی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ ها و توان تولید چغندر قند زمستانه در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژنتیک و به‌نژادی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 دانشیار دکتری ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

4 محقق بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

5 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، دانشکده کشاورزی، سبزوار، ایران.

چکیده

توسعه کشت‌پاییزه در شمال‌شرق کشور و در مناطق‌گرم استان‌های خراسان در صورت عدم‌رعایت تاریخ کاشت مناسب با مخاطره سرمازدگی، پرنده‌خواری و به‌دلیل تنوع کم ارقام با احتمال ساقه‌روی مواجه است. کشت‌زمستانه چغندرقند به‌عنوان یک راهکار جدید برای فائق آمدن به مشکلات فوق و هم‌چنین برای صرفه‌جویی بیشتر در مصرف آب برای تولید چغندرقند در این مناطق مطرح شده است. به‌منظور مطالعه توان تولید چغندرقند زمستانه در استان خراسان‌رضوی در این تحقیق تعداد 18 ژنوتیپ چغندرقند به‌صورت کشت‌زمستانه در دو منطقه جوین و تربت‌جام در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 99- 1398مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در اواسط بهمن ماه کشت گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین ژنوتیپ‌های مختلف از نظر کلیه صفات تفاوت معنی‌داری در سطح پنج درصد وجود داشت. بالاترین عملکـردریشه به ژنـوتیپ SVZA2019-JD0402 به‌میـزان 14/62 تن در هکتار، بیشتـرین درصـد قندناخالـص به ژنوتیپ MODEX به میزان 17/87 و بالاترین درصد قندخالص به ژنوتیپ MODEX با مقدار 14/59 اختصاص داشت. بیشترین عملکرد قندخالص را ژنوتیپ FDIR19B3021 به میزان 8/18 تن در هکتار تولید کرد. ژنوتیپ‌ها در دو منطقه ساقه‌روی نداشتند. در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی ژنوتیپ FDIR19B3021 برای کشت‌زمستانه چغندرقند در مناطق گرم استان خراسان‌رضوی پیشنهاد می­شود. نتایج این تحقیق نشان داد که امکان این کشت در مناطق مساعد وجود داشته و برای صفات اجزای عملکرد بین ژنوتیپ‌های مختلف تنوع ژنتیکی وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the production capacity and quantitative and qualitative yield of sugar beet genotypes in winter cultivationin Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • M. Fazel 1
  • mohammad reza azimi 2
  • M. Ahmadi 3
  • H. Hamidi 4
  • M. Armin 5
1 stu
2 Associate professor of Department of Production Engineering and Plant Genetics, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
3 Associate professor of Sugar Beet Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.
4 Researcher of Sugar Beet Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.
5 Assistance Prof. Department of Agronomy and Plant Breeding, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Extension of the autumn cultivation of sugar beet in the northeast of the country and in the warm regions of Khorasan provinces is subjected to bolting occurrence, if the proper planting date is not considered which increases the risk of frost damage, bird attack to the seedling, as well as afew cultivars availability. Winter cultivation of sugar beet has been proposed as a new solution to overcome the abovementioned problems and also to save more water consumption for sugar beet production in these areas. In order to study the potential of winter sugar beet production in Razavi Khorasan province, 18 sugar beet genotypes were evaluated in winter cultivation in two regions of Jovein and Torbat-e-Jam in a randomized complete block design with four replications in 2018-19. The trials were cultivated in the middle of February. Combined analysis of variance showed that there was a significant (P < 0.05) difference between genotypes in terms of all traits. The highest root yield (62.14 t ha-1), sugar content (17.87%), and white sugar content (14.59) was observed in genotypes SVZA2019-JD0402, F-20739, and F-20739, respectively. The highest white sugar yield (8.18 t ha-1) was produced by genotype FDIR19B3021. No bolting occurrence was observed in both regions. Among the studied genotypes, FDIR19B3021 is recommended for winter sugar beet cultivation in warm areas of Razavi Khorasan province. Results of this study showed that winter cultivation of sugar beet is plausible in proper areas and there is a genetic variation for the yield components between different genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold resistance
  • Cultivation season
  • Genotype
  • Growth period
  • Qualitative traits
Anonymous. Statistical yearbook of agriculture department of Khorasan Razavi Province. Agricultural Information Statistics Office. Deputy of Planning and Economic Affairs. Khorasan Razavi Jihad-e-Agriculture Organization. 2020. [In Persian]
Abdolahian Noghabi M, Radaei Alamoli Z, Akbari G-a, Sadat Nouri SA. Effect of sever water stress on the morphologic, quantitative and qualitative characteristics of 20 sugar beet genotype. Iranian Journal of Field Crop Science. 2011;42(3):453-646. dor:20.1001.1.20084811.1390.42.3.3.3 . [In Persian]
Abdollahian noghabi M, Shikholeslami R, Babaee B. Technical terms of sugar beet quantity and quality. Journal of Sugar Beet. 2005;21(1):101-4. 1735-0670. doi:10.22092/JSB.2005.8201. [In Persian]
Ahmadi M, Shahsavani S, Abasdokht H, Asghari H, Gharanjik S. Effect of vermicompost, sulfur and thiobacillus on some soil physico-chemical properties, yield and yield components of maize (Zea mays L.) in Jovain district. Agroecology. 2018;9(4):1031-49.
Ahmadi M, Rezaei J, Hamidi H, Teleghani D, Yosefabadi V, Soltani J. Autumn sugar beet transplanting in february and winter cultivation in Khorasan Razavi province. Sugar Beet Seed Institute. Final Report No. 60181. 2021. [In Persian]
Ahmadi M, Taleghani D, Shahbazi HA. Investigating the feasibility of growing autumn-sown sugar beet in southern part of khorasan razavi province. Journal of Sugar Beet. 2017;33(1):46-33. doi:10.22092/JSB.2017.103535.1109. [In Persian]
Ahmadian M, Mohammadinejad A, Rahimi R. Determining welfare effects of technological improvement policy for sugar beet. Journal of Sugar Beet. 2012;27(2):51-7. doi:10.22092/JSB.2012.1656. [In Persian]
Alimoradi A. Autumn sugar beet characteristic. 24th Annual Iranian Sugar Industries Conference.  Mashhad. 2002: 192-198. [In Persian]
Asghari A, Mohammadi S, Moghadam M, Tourchi M. Mapping of cold resistance genes in rapeseed (brassica napus L.) using microsatellite markers. Iranian Journal of Crop Sciences. 2005;7(3):-.
Bagheri Shirvan M, Asadi GA, Koochecki A. Evaluation of quantity and quality characteristics of sugar beet varieties in different sowing date of direct sowing and transplanting in shirvan and mashhad. Iranian Journal of Field Crops Research. 2020;17(4): 551-565. doi:10.22067/gsc.v17i4.76512. [In Persian]
Curcic Z, Ciric M, Nagl N, Taski-Ajdukovic K. Effect of sugar beet genotype, planting and harvesting dates and their interaction on sugar yield. Frontiers in Plant Science. 2018;9:1041. doi.:10.3389/fpls.2018.01041.
Darabi A. Effects of autumn and winter planting and temperature stress on total yield, marketable yield and yield components of some potato cultivars. Seed and Plant. 2007;23(3): 373-386. doi:10.22092/spij.2017.110736. [In Persian]
Ebrahimian H, Sadeghian S, Jahadakbar M, Abbasi Z. Study of adaptability and stability of sugar beet monogerm cultivars in different locations of iran. Journal of Sugar Beet. 2009;24(2):1-13. doi:10.22092/JSB.2009.1042. [In Persian]
Ghafari E, Rajabi A, Izadi DA, Rouzbeh F, Amiri R. Evaluation of new sugar beet monogerm hybrids for drought tolerance. 2014(1):91- 104. dor:20.1001.1.22286128.1395.8.17.2.3. [In Persian]
Hamidi H, Ahmadi M, Ramezanpour SS, Masomi A. Evaluation of genetic diversity in sugar beet half-sib inbred lines under farm water stress condition. Journal of Crop Breeding. 2018;10(28):145-154. doi:10.29252/jcb.10.28.145. [In Persian]
Hamidi H, Ahmadi M, Teleghani D. Selection of suitable sugar beet genotypes for winter sowing (pending) in torbat-e-jam region. Iranian Journal of Field Crops Research. 2022; 20(3)335- 348. doi:10.22067/jcesc.2022.74787.1138. [In Persian]
Hamidi H, Ramezanpour S, Ahmadi M, H Soltanloo. Evaluation of sugar beet s1 pollinator lines using drought tolerance indices. Journal of Plant Production. 2020; 12(4):1075- 1089. doi:10.22077/escs.2019.1769.1406.
Hosseini S, Sadeghian S, Hasanpour E. Assessing the effects of sugar beet research on the shift of sugar supply in Iran. 2007; 23(1): 79-92. doi:10.22092/jsb.2007.1254. [In Persian]
Kalantarahmadi S, Daneshian J, Mobinirad H. Effects of winter cultivation on sunflower cultivars seed yield in the north of khuzestan province. Journal of Crops Improvement. 2022; 24(4): 1179-1197. doi:10.22059/jci.2022.331875.2621. [In Persian]
Kandil A, Badawi M, El-Mursy S, Abdou U. Effect of planting dates, nitrogen levels and bio-fertilization treatments on 1: Growth attributes of sugar beet (Beta vulgaris L.). Journal of Plant Production. 2002; 27(11): 7247-7255. doi:10.21608/jpp.2002.257029.
Loel J, Hoffmann CM. Importance of growth stage and weather conditions for the winter hardiness of autumn sown sugar beet. Field Crops Research. 2014;162:70- 76. doi: 10.1016/j.fcr.2014.03.007.
 
Mohammad Jani I, Yazdanian N. The analysis of water crisis conjecture in iran and the exigent measures for its management. Trend (Trend of Economic Research). 2014; 21(65):117. [In Persian]
Moradi F, Zali H. Evaluation of adaptability and stability of sugar beet monogerm cultivars using nonparametric methods. Applied Field Crops Research (Pajouhesh & Sazandegi). 2015; 28(107): 34-39. doi:10.22092/aj.2015.105683. [In Persian]
Rajabi A, Moghaddam M, Rahimzadeh F, Mesbah M, Ranji Z. Evaluation of genetic diversity in sugar beet (Beta vulgaris L.) populations for agronomic traits and crop quality. Iranian Journal of Agricultural Sciences. 2002;33(3):553-67. [In Persian]
Reinsdorf E, Koch H-J, Märländer B. Phenotype related differences in frost tolerance of winter sugar beet (Beta vulgaris L.). Field crops research. 2013;151: 27-34. doi:10.1016/j.fcr.2013.07.007.
Taleghani D, Moharamzadeh M, Hemayati S, Mohammadian R, Farahmand R. Effect of sowing and harvest time on yield of autumn-sown sugar beet in moghan region in Iran. Seed and Plant Production. 2011; 27(3): 355-371. doi: 10.22092/sppj.2017.110442. [In Persian]
Tazikeh N, Biabani A, Saberi A, Rahemi Karizaki A, Naeimi M. Effect of leaf removal on quantitative and qualitative characteristics of autumn sugar beet cultivars in Golestan privince. Iranian Journal of Field Crops Research. 2021; 19(2): 141-151. doi: 10.22067/jcesc.2021.37178.0. [In Persian]
Yan W, Kang MS. Gge biplot analysis: A graphical tool for breeders, geneticists, and agronomists: CRC press; 2002.
Zare S, Mohammadi H, Sabouhi M, Ahmadpour M, Mohaddes Hoseini SA. The effect of groundwater management policies under balance condition on sugar beet cultivation area in khorasan razavi province. Journal of Sugar Beet. 2019;35(1): 103- 119. doi:10.22092/JSB.2019.121201.1183. [In Persian]