بررسی کارایی علفکشهای پروپیزامید و اتوفومزات و اختلاط آنها با علف‌کشهای رایج چغندرقند در کنترل علفهای‌هرز باریک برگ، پهن برگ و سس زراعی (campestris L. Cuscuta)

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانشیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 مربی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of propizamid and ethofumesate efficacy and their tank-mix with common sugar beet herbicides on broadleaf and grassy weeds and dodder (Cuscuta campestris)

نویسندگان [English]

  • H. Najafi 1
  • Fariba Meighani 2
  • Mohamadreza Karaminejad 3
1 Associate professor of Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization, Tehran, Iran,
2 Associate professor of Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization, Tehran, Iran, ,
3 Instructor of Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical control
  • Dodder
  • Parasitic weed
  • Sugar beet
  • Tank-mix