بررسی کارایی علفکشهای پروپیزامید و اتوفومزات و اختلاط آنها با علف‌کشهای رایج چغندرقند در کنترل علفهای‌هرز باریک برگ، پهن برگ و سس زراعی (campestris L. Cuscuta)

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانشیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 مربی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی کارایی دو علف­کش سس‌آوت (پروپیزامید SC 50%) و استمت (اتوفومزات SC 50%) و اختلاط آنها با برخی از علف‌کش‌های رایج چغندرقند در کنترل سس و سایر علف­های­هرز (باریک برگ­ و پهن برگ) و هم‌چنین اثر بقایای آنها بر محصول بعد یعنی گندم، آزمایشی در کرج طی سال 1395- 1394 در قالب طرح بلوک­­های کامل تصادفی با 17 تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: پروپیزامید 2، 2/5 و 3 لیتر در هکتار از ماده تجاری، اتوفومزات 1/5، 2 و 2/5 لیتر در هکتار از ماده تجاری، بتانال­پراگرس­اُاف (فن‌‌‍‌مدیفام+دس­مدیفام+اتوفومزات) سه لیتر در هکتار از ماده تجاری، گالانت سوپر (هالوکسی‌فوپ‌آرمتیل) یک لیتر در هکتار از ماده تجاری، اختلاط دو علف‌کش (فن­مدیفام+دس­مدیفام+اتوفومزات) و هالوکسی‌فوپ‌آرمتیل با پروپیزامید و اتوفومزات در دوزهای توصیه‌شده و 25 درصد کمتر از دوز توصیه‌شده و شاهد بدون‌کنترل علف‌های­هرز. سمپاشی در مرحله دو تا چهار برگی چغندرقند و قبل از اتصال سس انجام شد. نتایج بیانگر اثر معنی­دار تیمارهای علف‌کش و اختلاط آنها بر وزن تر و خشک سس و سایر علف‌های‌هرز و همچنین عملکردریشه چغندرقند است. پروپیزامید دو لیتر در هکتار به‌‌‌عنوان بهترین تیمار، منجربه کاهش 99 درصدی وزن خشک سس شد. پروپیزامید و اتوفومزات کارایی مناسبی در کنترل سایر علف‌های‌هرز نداشتند و لذا باید در اختلاط با فن‌مدیفام+دس‌مدیفام+اتوفومزات و هالوکسی‌فوپ‌آرمتیل به‌کار روند. اختلاط اتوفومزات+ هالوکسی‌فوپ‌آرمتیل و پروپیزامید+ هالوکسی‌فوپ‌آرمتیل در دوزهای توصیه‌شده به ترتیب ضمن کاهش 99/8 و 98/2 درصدی در کنترل علف­های­هرز، بیش از 85 درصد افزایش عملکردریشه چغندرقند را موجب شدند. بررسی باقی‌مانده علف‌کش­ها، بیان‌گر عدم اثر سوء آنها بر گندم بود. بر اساس نتایج این بررسی، بهترین تیمار برای کنترل علف­های­هرز مزارع چغندرقند کاربرد علف کش­های پروپیزامید و اختلاط آن با بتانال­پراگرس­اُاف و یا گالانت سوپر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of propizamid and ethofumesate efficacy and their tank-mix with common sugar beet herbicides on broadleaf and grassy weeds and dodder (Cuscuta campestris)

نویسندگان [English]

  • H. Najafi 1
  • F. Meighani 2
  • M.R. Karaminejad 3
1 Associate professor of Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization, Tehran, Iran,
2 Associate professor of Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization, Tehran, Iran, ,
3 Instructor of Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical control
  • Dodder
  • Parasitic weed
  • Sugar beet
  • Tank-mix
Abdollahi F, Ghadiri H. Effect of separate and combined applications of herbicides on weed control and yield of sugar beet. Weed Technology. 2004; 18: 968-976. doi:10.1614/WT-03-142R2.
Amir Moradi S, Rezvani Moghadam P, Abdolahian Noghabi M. Effect on Sugar beet root yield and its quality in Chenaran. Iranian Journal of Field Crops Research. 2011; 8(6): 965-974. doi:0.22067/gsc.v8i6.8044. [in Persian]
Bhadra T, Mahapatra CK, Paul SK. Weed management in sugar beet: A review. Fundamental and Applied Agriculture. 2020; 5(2): 147–156. doi:10.5455/faa.83758.
Chitband AA, Ghorbani R, Nabizadeh M, Zeidali E. Efficacy of mixing common herbicides in control of broadleaf weeds in sugar beet (Beta vulgaris L.). Journal of Sugar Beet. 2018. 33(1): 91-102. doi:10.22092/jsb.2017.101878.1099. [in Persian]
Deveikyte I, Seibutis V. Broadleaf weeds and sugar beet response to phenmedipham, desmedipham, ethofumesate, triflusulturon-methyl. Agronomy Research. 2006; 4: 159-162.
European Food Safety Authority. Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propyzamide. EFSA Journal published by John Wiley and Sons Ltd on behalf of European Food Safety Authority. 2016; Pp: 25. doi:10.2903/j.efsa.2016.4554.
Jafarzadeh N, Najafi H. Integrated dodder (Cuscuta campestrisYuncker) management in sugar beet (Beta vulgaris L.) fields in Miandoab. Journal of Plant Physiology. 2020; 43: 1-9. 
Jafarzadeh N, Khasai B. Chemical control of dodder (Cuscuta campestris) sugar beet (Beta vulgaris L.). Final Report of Research Project. Iranian Research Institute of Plant Protection. 1998. 10 p. [In Persian]
Jafarzadeh N, Pirzad A, Hashem Hadi H, Baghestani MA, Maleki R. Survey of germination and phenology of dodder (Cuscuta campestris) in sugar beet (Beta vulgaris) fields. Iranian Journal of Weed Science. 2015; 11: 129-143. [In Persian]
Jurado EM, Walker A. Degradation of isoprotron, propyzamid and alachlor in soil with constant and variable incubation conditions. Weed Research.1998; 38: 309-318. doi:10.1046/j.1365-3180.1998.00099.x.
Kadoglidou K, Chrysovalantis M, Kalliopi R, Ilias E, Helen I, Constantinidou A. Pronamide effects on physiology and yield of sugar beet. Weed Science. 2008; 56 (3): 457-463. doi:10.1614/WS-07-150.1.
Mazaheri A. Study of proryzamide efficacy in Cuscuta campestris in sugar beet (Beta vulgaris L.). Final Report of Research Project. Iranian Research Institute of Plant Protection. 1998; 25 p. [In Persian]
Meighani F, Karaminejad MR, Najafi H. Parasitic Weed: Cuscuta campestris. Extension Booklet. Iranian Research Institute of Plant Protection Publication. Tehran, Iran. 2017; 21 p. [In Persian]
Meighani F, Labbafi MR. Parasitic Weeds, Ecophysiology and Management. Iranian Research Institute of Plant Protection Publication. 2012; 190 p. [In Persian]
Meighani F. Study of the possibility of dodder (Cuscuta campestris) chemical control in sugar beet. Final Report of Research Project. Iranian Research Institute of Plant Protection. 2009; P:32. [In Persian]
Meighani F, Nezamabadi N, Karaminejad MR, Jafarzadeh N. Investigating efficacy of new herbicides to control dodder (Cuscuta campestris) in sugar beet (Beta vulgaris) fields. Iranian Journal of Weed Science. 2017; 12 (2): 199-209. [in Persian]
Morishita DW, Downard RW. Weed control in sugar beet with Triflusulfuron as influenced by herbicide combination, timing, and rate. Journal of Sugar Beet Research. 1995; 32 (1): 23-35.
Morishita D. Annual grass and broadleaf weeds. Pacific Northwest Weed Management Handbook. 2008.
Najafi H. Recognition and management of weeds in sugar beet fields. Iranian Research Institute of Plant Protection. 2009 pp.125. [In Persian]
Najafi H. Weeds of Iran, Biologt and Management, Iranian Research Institute of Plant Protection Publication. 2016; 417 p. [In Persian]
Najafi H, Bazoobandi M, Jafarzadeh N. Evaluation of efficacy values in herbicide various components on broadleaf weeds control of sugar beet. Weed Research Journal. 2010; 2(1):43-53.
Panjehkeh N, Alamshah L. Influence of separate and tank-mixed application of some broadleaf herbicides on sugarbeet weeds and their effects on crop productivity. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 2011; 5(7): 332- 348.
Parker C. Protection of crops against parasitic weeds. Weed Science. 1991; 40:98-103.
Saric-Krsmanovic M, Bozic D, Radivojevic Lj, Gajic Umiljendic J, Vrbnicanin S. Impact of field Dodder (Cuscuta campestris Yunk.) on chlorophyll fluorescence and chlorophyll content of alfalfa and sugar beet plants. Russian Journal of Plant Physiology. 2018; 65 (5): 726–731. doi:10.2298/PIF1604115S.
Saric-Krsmanovica M, Vrbničanin S. Field dodder– How to control it? Pesticides and Phytomedicine. 2015; 30(3): 137- 145. doi:10.2298/PIF1503137S.
Saric-Krsmanovica M, Bozicb DM, Radivojevica LM, Gajic Umiljendica JS, Vrbnicanin SP. Effect of Cuscuta campestris parasitism on the physiological and anatomical changes in untreated and herbicide-treated sugar beet. Journal of Environmental Science and Health. 2017; Part B: 52(11): 812-816. doi:10.1080/03601234.2017.1356167.
Sheikhi A, Najafi H, Abasi S, Saberfar F, Rashid M, Moradi M. Aguide for chemical and organic pesticides in Iran. Rahdan Press. 2017. pp. 695. [In Persian]
Sohrabi M, Ghalavand A, Rahimian Mashhadi HR Fotuhi K.  Chemical control of dodder (Cuscuta compestris) in sugar beet and evaluation of the phytotoxicity effects on wheat in rotation. Iranian Journal of Crop Sciences. 2001; 3(1): 26 - 33. [In Persian]
The Dow Chemical Company. 2012. Product Safety Assessment. Propyzamide. Documents are available at www.dow.com/productsafety/finder/.
Tomlin CDS. The Pesticide Manual. Thirteen Editions. British Crop Protection Council, UK. 2003; 375 p.
Toth P, Tancik JJ, Cagan L. Distribution and harmfulness of field dodder (Cuscuta Campestris) at sugar beet fields in Slovakia. Proc Nat Sci, Matica Novi Sad. 2006; 110: 179-185. doi:10.2298/ZMSPN0610179T.
Üstüner T. The effect of field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) on the leaf and tuber yield of sugar beet (Beta vulgaris L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2018; 42: 348-353. doi:10.3906/tar-1711-108.
Walsh MJ, Devlin RD, Powles SB. Potential for Preseason Herbicide Application to Prevent Weed Emergence in the Subsequent Growing Season. 1. Identification and Evaluation of Possible Herbicides. Weed Technology. 2004; 18(2): 228-235. doi:10.1614/WT-03-13R1.
Zand E, Mousavi SK, Heidari A. Herbicides & their Application. Jahadd-E-Daneshgahi of Mashhad. 2008; Pp:567. [In Persian]