تأثیر شوری بر تغییرات و نحوه‌ی توارث صفات کمی و کیفی در چغندرقند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان؜غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

2 دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

4 استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

5 استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

6 کارشناس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

شوری یکی از مهم‌ترین تنش‌های غیرزنده و عامل محدودکننده برای محصولات زراعی در سرتاسر جهان به شمار می‌رود. به‌منظور بررسی میزان تأثیر تنش شوری بر صفات کمی و کیفی، 140 ژنوتیپ مختلف چغندرقند (هیبرید و خانواده تنی‌) تحت شرایط نرمال و تنش شوری در گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که بین شرایط نرمال و تنش به لحاظ صفات وزن خشک‌ریشه و اندام‌هوایی، محتوای نسبی آب برگ، طول ریشه، سطح برگ، طول دمبرگ، نسبت وزن ریشه به اندام‌هوایی، همچنین میزان پرولین، سدیم، پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم اختلاف معنی‌دار وجود دارد. بین ژنوتیپ‌ها برای صفات وزن خشک‌کل، وزن تر و خشک اندام‌هوایی، وزن خشک‌ریشه و سطح‌برگ اختلاف معنی‌دار وجود داشت. شوری باعث افزایش میزان سدیم و پرولین و کاهش میزان پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم شد. پایین بودن میزان وارثت‌پذیری عمومی در شرایط نرمال در صفات عملکردی نشان می‌دهد که این صفات تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارند. در مقابل، بیشترین میزان وراثت‌پذیری عمومی برای صفات میزان سدیم و پتاسیم مشاهده شد که نشان‌دهنده‌ی تأثیرپذیری بیشتر این صفات از عوامل ژنتیکی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of salinity on variation and inheritance of quantitative and qualitative traits in sugar beet

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Khorshid 1
  • Abazar Rajabi 2
  • Ali Akbar Asasdi 3
  • H. Azizi 4
  • B. Babaee 5
  • F. Baba 6
1 Assistant Professor of Sugar Beet Research Department, West Azarbayjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (ARREO). Urmia, Iran.
2 Associate Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Agricultural Research Education and Extension, Karaj,Iran
3 Assistant Professor of Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Zanjan, Iran
4 1. Sugar Beet Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Urmia, Iran.
5 Assistant professor of Sugar Beet Seed Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
6 Expert of Sugar Beet Seed Institute(SBSI), Agricultural Research, Education, and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

Salinity is one of the most important abiotic stresses and growth-limiting factors for agricultural crops throughout the world. To evaluate the effect of salinity stress on quantitative and qualitative traits, 140 sugar beet genotypes (hybrid and full-sib) were screened under normal and salinity stress in the greenhouse. The trial was conducted in split-plot based on randomized complete block design with three replications. Results showed that there was a significant difference between normal and stress conditions in terms of root dry weight, shoot dry weight, relative water content, root length, leaf area, petiole length, root to shoot ratio, proline content, sodium content, potassium content, and potassium to sodium ratio. There were also significant difference among genotypes for total dry weight, shoot fresh and dry weight, root dry weight and leaf area. Salinity increased the amount of sodium and proline and decreased the amount of potassium and potassium to sodium ratio. The low level of broad-sense heritability under normal condition for yield-related traits indicates that these traits are affected by environmental factors. In contrast, the highest rate of broad-sense heritability was related to the sodium and potassium contents, indicating that these traits are affected by genetic factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic analysis
  • Mmorpho-physiological traits
  • Salinity stress
  • Sugar beet
Abbasi Z, Ebrahimian HR, Shirazi M. Evaluation of sugar beet salinity tolerant genotypes based on quantitative drought tolerance indices. The Second National Seminar on Drought Effects/Management. 2007 May 15, Esfahan, Iran. [In Persian]
Abdel-Baki GK. Response of some plants to the interactive effect of salinity and organic acids (M.Sc. Thesis). 1996; El-Minia University. El-Mina, Egypt, 187p.
Abdel-Mawly SE, Zanouny I. Response of sugar beet (Beta vulgaris L.) to potassium application and irrigation with saline water. Assiut University Bulletin for environmental Researches. 2004; 7(1): 123-129. doi:10.21608/AUBER.2004.150617.
Abdul Qados AMS. Effects of arginine on growth, nutrient composition, yield and nutritional value of mung bean plants grown under salinity stress. Nature and Science. 2010; 8(7): 30-42.
Ahmad M, Iqbal M, Shahzad A, Asif M, Sajad M. Genetic analysis of yield and yield contributing quantitative traits in bread wheat under sodium chloride salinity. The Journal of Agricultural Science. 2013; 5: 156-163. doi:10.5539/jas.v5n6p156.
Ashraf M, Harris PJC. Potential biochemical indicators of salinity tolerance in plants. Plant Science. 2004; 166: 3-16. doi:10.1016/j.plantsci.2003.10.024.
Ashraf M. Breeding for salinity tolerance in plants. Critical Reviews in Plant Sciences. 1994; 13:17- 42. doi:10.1080/07352689409701906.
Azevedo Neto AD, Prisco JT, Eness-Filho J, Medeiros JVR, Gomes-Filho E. Hydrogen peroxide pre-treatment induces stress acclimation in maize plants. Journal of Plant Physiology. 2005; 162: 1114-1122. doi:10.1016/j.jplph.2005.01.007.
Azooz MM, Shaddad MA, Abdel-Latef AA. The accumulation and compartmentation of proline in relation to salt tolerance of three sorghum cultivars. Indian Journal of Plant Physiology. 2004; 9: 1-8.
Bates LS, Waldren RP, Teare ID. Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant and Soil. 1973; 39: 205-207. doi:10.1007/BF00018060.
Behzad R, Behzad Kh, Mazaheri Tehrani M, Shahidi Noghabi M. The yield of size of sugar beets stored in silo on sodium and potassium changes. Iranian Food Science and Technology Research Journal. 2010; 6(2): 77-83. [In Persian]
Blumwald E, Aharon GS, Apse MP. Sodium transport in plant cells. Biochemical Et Biophysical Acta. 2000; 1465:140-151. doi:10.1016/S0005-2736(00)00135-8.
Chen Z, Ew Man I, Zhuo M, Mendhan N, Zhang G, shabala S. Screening plants for salt to clearance by measuring K+ flux: a case study for barely. Plant cell and Environment. 2005; 28(12): 1230-1246. doi:10.1111/j.1365-3040.2005.01364.x.
Dadkhah A. Effect of salinity on growth and leaf photosynthesis of two sugar beet (Beta vulgaris L.) cultivars. Journal of Agriculture Science Technology. 2011; 13: 1001-1012. doi: 20.1001.1.16807073.2011.13.7.5.0.
Farkhondeh R, Nabizadeh E, Jalilnezhad N. Effect of salinity stress on proline content, membrane stability and water relation in two sugar beet cultivars. International Journal of Agriculture Sciences. 2012; 2: 385-392.
Flowers TJ. Improving crop salt tolerance. Journal of Experimental Botany. 2004; 55: 307-319. doi:10.1093/jxb/erh003.
Gzik A. Accumulation of proline and pattern of α-amino acids in sugar beet plants in response to osmotic water and salt stress. Environmental and Experimental Botany. 1996; 36(1): 29-38. doi:10.1016/0098-8472(95)00046-1.
Hajiboland R, Ebrahimi N, Poschenrider C. Bound putrescine, a distinctive player under salt stress in the natrophilic sugar beet in contrast to glycophyte tobacco. Journal of Sciences. 2012; 23(2): 105-114. [In Persian]
Hajiboland R, Joudmand A, Fotouhi K. Mild salinity improves sugar beet (Beta vulgaris L.) quality. Acta Agriculture Scandinavia. Section B- Soil and Plant Science. 2009; 59: 295-305. doi:10.1080/09064710802154714.
Hamada AM, El-Enany AE. Effect of NaCl salinity on growth, pigment and mineral element contents, and gas exchange of broad bean and pea plants. Biologia Plantarum. 1994; 36(1): 75-81. doi:10.1007/BF02921273.
Jaleel CA, Manivannan P, Lakshmanan GMA, Sridharan R, Panneerselvam R. NaCl as a physiological modulator of proline metabolism and antioxidant potential in Phyllanthus amarus. Comptes Rendus Biologies. 2007; 330: 806-813. doi:10.1016/j.crvi.2007.08.009.
Joudmand M. The assessment of biochemical characteristics of some sugar beet cultivars under salinity stress (M.Sc. thesis). Faculty of Agriculture, University of Tabriz. 2007. [In Persian]
Khayamim S, Tavakkol Afshari R, Sadeghian SY, Poustini K, Rouzbeh F, Abbasi Z. Seed germination, plant establishment and yield of sugar beet genotypes under salinity stress. Journal of Agricultural Science and Technology. 2014; 16: 779-790. doi: 20.1001.1.16807073.2014.16.4.6.6.
Khorshid A, Rajabi A. Investigation on quantity and quality characters of advanced sugar beet breeding populations in drought and salinity stress and non-stress conditions. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 2014; 7(9): 532-536.
 Khorshid AM, Moghadam F, Bernousi I, Khayamim S, Rajabi, A. Comparison of some physiological responces to salinity and normal conditions in Sugar Beet. Indian Journal of Agricultural Research. 2018; 52(4): 362-367. doi:10.18805/IJARe.A-320.
Kuznetsov V, Shorina M, Aronova E, Stetsenko L, Rakitin V, Shevyakov N. NaCl and ethylene dependent cadaverine accumulation and its possible protective role in the adaptation of the common ice plant to salt stress. Plant Science. 2007; 172: 363- 370.doi:10.1016/j.plantsci.2006.09.012.
Kuznetsov VIV, Shevyakova NI. Proline under stress: biological role, metabolism and regulation. Russian Journal of Plant Physiology. 1999; 46: 274-278.
Lacerda CF, Cambraia J, Oliva MA, Ruiz HA. Osmotic adjustment in root and leaves of two sorghum genotypes under NaCl stress. Braz. J. plant physiol. 2003; 15(2): 113-118. doi:10.1590/S1677-04202003000200007.
Lew RR. Pressure regulation of electrical properties of growing Arabidopsis thaliana L. root hairs. Plant physiology. 1996; 112: 1089-1100. doi:10.1104/pp.112.3.1089.
Mokhamed A, Raldugina G, kholodova V, kuznetsov VI. Osmolyte accumulation in different rape genotypes under sodium chloride salinity. Russian Journal of Plant Physiology. 2006; 53(5): 649-655. doi:10.1134/S1021443706050086.
Morant-Manceau A, Pradier E, Tremblin G. Osmotic adjustment, gas exchanges and chlorophyll fluorescence of a hexaploid triticale and its parental species under salt stress. Journal of Plant Physiology. 2004; 161: 25-33. doi:10.1078/0176-1617-00963.
Mostafa DM. Metabolic imbalance and salinity tolerance of two maize cultivars, M.Sc. Thesis. El-Minia University. Elminia, Egypt, pp:1-195. 2004.
Munns R, Tester M. Mechanisms of salinity tolerance. Annual Review of Plant Biology. 2008; 59: 651-681. doi:10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911.
Munns R. Comparative physiology of salt and water stress. Plant cell and Environment. 2002; 25: 239-250. doi:10.1046/j.0016-8025.2001.00808.x.
Netondo GW, Onyango GC, Beck E. Sorghum and salinity: I. Response of growth, water relation, and ion accumulation to NaCl salinity. Crop Science. 2004; 44: 797-805. doi:10.2135/cropsci2004.7970.
Ober ES, Bloa ML, Clark CJA, Royal A, Jaggard KW, Pidgon JD. Evaluation of physiological traits as indirect selection criteria for drought tolerance in sugar beet. Field Crops Research. 2005; 91: 231-249. doi:10.1016/j.fcr.2004.07.012.
Pakniyat H, Armion M. Sodium and proline accumulation as osmoregulators in tolerance of sugar beet genotypes to salinity. Pakistan Journal of Biological Sciences. 2007; 10: 4081-4086. doi:10.3923/pjbs.2007.4081.4086.
Pandey AN, Thakrar NK. Effect of chloride salinity on survival and growth of Prosopis chilensis seedlings, Tropical Ecological. 1997; 38: 145-148.
Parida AK, Das AB, Mittra B. Effects of salt on growth, ion accumulation photosynthesis and leaf anatomy of the mangrove, Bruguiera parviflora, Trees-Structure Functional. 2004; 18: 167-174. doi:10.1007/s00468-003-0293-8.
Parida AK, Das AB, and Mittra B. Effect of NaCl stress on the structure, Pigment complex composition and photosynthetic activity of mangrove Bruguiera parviflora chlorplasts. Photosynthetica. 2003; 41:191-200. doi:10.1023/B:PHOT.0000011951.37231.69.
Rahman M, Soomro UA, Haq MZ, and Gul S. Effects of NaCl salinity on wheat (Triticum aestivum L.) cultivars, World Journal of Agricultural Sciences. 2000; 4 (3): 398-403.
Rajabi A, Griffiths H, Ober ES, Kromdijk W, and Pidgeon JD. Genetic characteristics of water-use related traits in sugar beet. Euphytica. 2008; 160: 175-187. doi:10.1007/s10681-007-9520-5.
Ranji ZA, Sadeghian SY, Yavari N, Arjomand N, Gholizadeh R, Fazli H. Physiological study of salinity-tolerant offspring progeny in sugar beet. 1996; 85p. Final Report. Sugar Beet Seed Institute. [In Persian]
Robinson SP, John W, Downton S, Millhouse JA. Photosynthesis and Ion content of leaves and isolated chloroplasts of salt stressed spinach. Plant Physiology. 1983; 73: 238-242. doi:10.1104/pp.73.2.238.
Tester M, Davenport R. Na+ tolerance and Na+ transport in higher plants, Annual of Botany. 2003; 91: 503-507. doi:.org/10.1093/aob/mcg058.
Torech FR, Thompson LM. Soils and soil fertility. Oxford University Press, New York. 1993; pp. 21-34.
Venderuscolo ECG, Schuster I, Pilegg M, Seapim CA, Molinari HBC, Marur CJ, Vieira LGE. Stress-induced synthesis of proline confers tolerance to water deficit in transgenic wheat. Journal of plant physiology. 2007; 164(10): 1367-1376. doi:10.1016/j.jplph.2007.05.001.
Yang RC, Jana S, Clarke JM. Phenotypic diversity and associations of some potentially drought responsive characters of durum wheat. Crop Science. 1991; 31: 1484-1491. doi:10.2135/cropsci1991.0011183X003100060018x.
Yousif BS, Liu LY, Nguyen NT, Masaoka Y, Saneoka H. Comparative studies in salinity tolerance between New Zealand Spinach (Tetragonia tetragonioides) and chard (Beta vulgaris) to salt stress. Agricultural Journal. 2010; 5: 19-24. doi:10.3923/aj.2010.19.24.