ارزیابی دستگاه های فشرده کننده سطحی خاک منضم شده به ماشین کولتیواتور ردیفی در کشت چغندرقند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

2 استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز،

3 دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

4 کارشناس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of soil surface compactor devices attached to row crop cultivator in sugar beet planting

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Ali Behaeen 1
  • Mohsen Bazrafshan 2
  • Mohammad-Ali Shahrokh-Nia 3
  • Mashallah Zare 4
1 Assistant Professor at Department of Agricultural Engineering Research, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Rerearch, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran
2 Assistant Professor at Sugar Beet Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Rerearch, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran
3 Associate Professor at Department of Agricultural Engineering Research, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Rerearch, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran
4 Expert at Department of Agricultural Engineering Research, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Rerearch, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivator
  • Irrigation
  • Soil cone index
  • Soil surface compactor
  • Sugar beet