دوره و شماره: دوره 37، شماره 2، مهر 1400، صفحه 139-268 
تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات شکر با تأکید بر نقش بودجه‌های تحقیق و توسعه

صفحه 247-262

10.22092/jsb.2022.355444.1283

حسین نوروزی؛ حامد رفیعی؛ سید صفدر حسینی؛ سعید یزدانی؛ امیر حسین چیذری


گزارش کوتاه

گزارش تحلیلی کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی 1401-1400

صفحه 263-268

10.22092/jsb.2023.360684.1316

مصطفی حسین پور؛ محمدسعید حسنوندی؛ سعید یاراحمدی؛ علی جلیلیان؛ محسن بذرافشان؛ بابک بابائی