دوره و شماره: دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-149 
مقایسه عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی کشت چغندرقند به روش نشاء ریشه لخت با کشت مستقیم بذر در منطقه همدان

صفحه 49-60

10.22092/jsb.2022.353748.1268

حامد منصوری؛ مهدی حسنی؛ حمزه حمزه؛ علی محمد جعفری؛ ولی اله یوسف آبادی؛ محمد چهارمحالی