نمایه نویسندگان

آ

 • آقا علیخانی، مجید بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره‌ای در شمال خوزستان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 57-39]
 • آقا علیخانی، مجید تأثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 52-35]

ا

 • احمدی، علیرضا کاربرد تلفیقی گیاهان تله مقاوم و تناوب با گیاهان غیر میزبان در مزارع آلوده به نماتد Heterodera schachtii بر کمیت و کیفیت چغندرقند در سمیرم اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 73-59]
 • اسماعیلی، محمد علی اثر زمان آبیاری قبل از برداشت بر روی خصوصیات کمی وکیفی دو رقم تجارتی چغندرقند در مشهد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 23-13]
 • اسودی، جابر تعیین مناسب‌ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N.P.K.) برتولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 90-79]
 • امیری، رضا مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات مؤثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم‌پلاسم منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 34-19]
 • امینی، ایرج اثر زمان آبیاری قبل از برداشت بر روی خصوصیات کمی وکیفی دو رقم تجارتی چغندرقند در مشهد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 23-13]
 • اوراضی‌زاده، محمدرضا ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 18-1]

ب

 • باقری، مهرداد تعیین اثر نهاده‌ها بر ریسک تولید با استفاده از تابع تولید تصادفی تعمیم یافته: مطالعه موردی چغندرقند کاران استان فارس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 100-90]
 • برجیان، امیر تعیین اثر نهاده‌ها بر ریسک تولید با استفاده از تابع تولید تصادفی تعمیم یافته: مطالعه موردی چغندرقند کاران استان فارس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 100-90]
 • بقایی کیا، مهدی تأثیر کم‌آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه میاندوآب [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 66-53]
 • بی‌همتا، محمدرضا مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات مؤثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم‌پلاسم منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 34-19]

پ

 • پیش بین، سیامک تعیین اثر نهاده‌ها بر ریسک تولید با استفاده از تابع تولید تصادفی تعمیم یافته: مطالعه موردی چغندرقند کاران استان فارس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 100-90]
 • پناهی، مهدی تعیین تبخیر و تعرق استاندارد گیاه چغندرقند در کبوترآباد اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 37-25]
 • پورجوپاری، زهرا تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی چغندرکاران شهرستان بردسیر [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 121-109]

ت

 • توحیدلو، قاسم تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 78-67]

ج

 • جدایی، علیرضا تأثیر کم‌آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه میاندوآب [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 66-53]
 • جهاداکبر، محمدرضا کاربرد تلفیقی گیاهان تله مقاوم و تناوب با گیاهان غیر میزبان در مزارع آلوده به نماتد Heterodera schachtii بر کمیت و کیفیت چغندرقند در سمیرم اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 73-59]
 • جواهری، محمد علی تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی چغندرکاران شهرستان بردسیر [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 121-109]

ح

 • حسین پور، مصطفی بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره‌ای در شمال خوزستان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 57-39]
 • حسین پور، مصطفی تأثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 52-35]
 • حمدی، فرحناز تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 78-67]

خ

 • خدادادی، شهرام تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقة اردبیل [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 12-1]
 • خدادادی، شهرام تأثیر نیتروژن و فسفر بر مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد بوته‌های بذری چغندرقند در منطقة اردبیل [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 90-75]
 • خرمیان، محمد بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره‌ای در شمال خوزستان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 57-39]
 • خرمیان، محمد تأثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 52-35]

د

 • دامادزاده، محمود کاربرد تلفیقی گیاهان تله مقاوم و تناوب با گیاهان غیر میزبان در مزارع آلوده به نماتد Heterodera schachtii بر کمیت و کیفیت چغندرقند در سمیرم اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 73-59]
 • دهقانیان، سیاوش تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیر کشت چغندرقند در استان خراسان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 113-101]
 • دهقانشعار، مجید تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقة اردبیل [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 12-1]
 • دهقانشعار، مجید تأثیر نیتروژن و فسفر بر مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد بوته‌های بذری چغندرقند در منطقة اردبیل [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 90-75]
 • دهقانشعار، مجید مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات مؤثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم‌پلاسم منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 34-19]
 • دهقانشعار، مجید تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 78-67]
 • دهقانشعار، مجید تعیین مناسب‌ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N.P.K.) برتولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 90-79]

ر

 • رضایی، مصلح الدین تعیین تبخیر و تعرق استاندارد گیاه چغندرقند در کبوترآباد اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 37-25]
 • رنجی، ذبیح‌اله ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 18-1]

ز

 • زارع، شجاعت بررسی اقتصادی تخصیص آب در سیستم‌های زراعت چغندرقند در استان خراسان [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 107-91]

س

 • ساعدنیا، ودود تأثیر نیتروژن و فسفر بر مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد بوته‌های بذری چغندرقند در منطقة اردبیل [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 90-75]
 • سیدشریفی، رئوف تعیین مناسب‌ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N.P.K.) برتولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 90-79]
 • سروش زاده، علی بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره‌ای در شمال خوزستان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 57-39]
 • سروش‌زاده، علی تأثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 52-35]

ش

 • شفیعی، لادن تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی چغندرکاران شهرستان بردسیر [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 121-109]
 • شهبازی، حسنعلی بررسی اقتصادی تخصیص آب در سیستم‌های زراعت چغندرقند در استان خراسان [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 107-91]

ص

 • صادقیان مطهر، سید یعقوب ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 18-1]
 • صادق‌زاده حمایتی، سعید تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 78-67]
 • صادق‌زاده‌حمایتی، سعید تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقة اردبیل [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 12-1]
 • صادق‌زاده‌حمایتی، سعید تأثیر نیتروژن و فسفر بر مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد بوته‌های بذری چغندرقند در منطقة اردبیل [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 90-75]
 • صفاریان طوسی، محمد جواد اثر زمان آبیاری قبل از برداشت بر روی خصوصیات کمی وکیفی دو رقم تجارتی چغندرقند در مشهد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 23-13]

ض

 • ضعیفی‌زاده، محمد تعیین مناسب‌ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N.P.K.) برتولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 90-79]

ط

 • طالقانی، داریوش تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقة اردبیل [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 12-1]
 • طالقانی، داریوش بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره‌ای در شمال خوزستان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 57-39]
 • طالقانی، داریوش تأثیر نیتروژن و فسفر بر مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد بوته‌های بذری چغندرقند در منطقة اردبیل [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 90-75]
 • طالقانی، داریوش تأثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 52-35]
 • طالقانی، داریوش تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 78-67]

ع

 • عباسی، فریبرز تأثیر کم‌آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه میاندوآب [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 66-53]
 • عقدایی، مینا تعیین تبخیر و تعرق استاندارد گیاه چغندرقند در کبوترآباد اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 37-25]

ف

 • فتوحی، کیوان ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 18-1]
 • فرزانه، سلیم تعیین مناسب‌ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N.P.K.) برتولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 90-79]

ک

 • کریمی‌پور فرد، هادی کاربرد تلفیقی گیاهان تله مقاوم و تناوب با گیاهان غیر میزبان در مزارع آلوده به نماتد Heterodera schachtii بر کمیت و کیفیت چغندرقند در سمیرم اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 73-59]
 • کفیل زاده، فرشید تعیین اثر نهاده‌ها بر ریسک تولید با استفاده از تابع تولید تصادفی تعمیم یافته: مطالعه موردی چغندرقند کاران استان فارس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 100-90]

م

 • محمد، قربانی تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیر کشت چغندرقند در استان خراسان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 113-101]
 • محمدی، حمید تعیین اثر نهاده‌ها بر ریسک تولید با استفاده از تابع تولید تصادفی تعمیم یافته: مطالعه موردی چغندرقند کاران استان فارس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 100-90]
 • محمدیان، رحیم اثر زمان آبیاری قبل از برداشت بر روی خصوصیات کمی وکیفی دو رقم تجارتی چغندرقند در مشهد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 23-13]
 • مصباح، محمود ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 18-1]
 • مصباح، محمود مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات مؤثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم‌پلاسم منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 34-19]

ن

 • نقشینه فرد، محمد تعیین اثر نهاده‌ها بر ریسک تولید با استفاده از تابع تولید تصادفی تعمیم یافته: مطالعه موردی چغندرقند کاران استان فارس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 100-90]
 • نیک‌پناه، حسین تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقة اردبیل [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 12-1]
 • نیک‌پناه، حسین تأثیر نیتروژن و فسفر بر مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد بوته‌های بذری چغندرقند در منطقة اردبیل [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 90-75]
 • نورجو، امیر تأثیر کم‌آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه میاندوآب [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 66-53]
 • نوشاد، حمید تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 78-67]

و

 • واحدی، سعید مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات مؤثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم‌پلاسم منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 34-19]

ی

 • یوسف آبادی، ولی ا… مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات مؤثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم‌پلاسم منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1386، صفحه 34-19]