کاربرد تلفیقی گیاهان تله مقاوم و تناوب با گیاهان غیر میزبان در مزارع آلوده به نماتد Heterodera schachtii بر کمیت و کیفیت چغندرقند در سمیرم اصفهان

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ایران.

چکیده

به منظور بررسی امکان کاهش جمعیت نماتد Heterodera schachtiiدر مزارع چغندرقند از طریق تلفیق مناسب دو روش تناوب با گیاهان زراعی غیرمیزبان نماتد وگیاهان تله مقاوم و مطالعه اثر آن بر کمیت و کیفیت این محصول، این تحقیق از سال 1381 به مدت سه سال در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار شامل استفاده از گیاهان غیرمیزبان، گیاهان تله مقاوم، آیش و کشت متوالی چغندرقند در چهار تکرار در زمینی آلوده به نماتد و سابقه کشت متوالی چغندرقند در منطقه سمیرم اصفهان  به اجرا در آمد. پس از برداشت چغندرقند در سال آخر آزمایش، صفات کمی و کیفی تیمارها اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد تفاوت میانگین جمعیت نهایی، فاکتور تولید مثل، عملکرد ریشه و عملکرد قندناخالص و قابل استحصال تیمارها معنی‌دار بود و تیمار اختلاط ذرت رقم 704 و خردل رقم Sirola طی دو سال متوالی با میانگین 2/89 درصد کاهش، بیشترین درصد کاهش جمعیت نهایی نسبت به جمعیت اولیه را داشته و باعث بیشترین میزان عملکرد ریشه چغندرقند، عملکرد قندناخالص و قندسفید در سال 1383 به ترتیب با میانگین 30 ، 69/5  و 09/5 تن در هکتار گردید. تیمار کشت متوالی رقم حساس چغندرقند به نماتد(شاهد) با میانگین 734 درصد افزایش جمعیت نهایی تخم و نوزاد سن دوم، نماتد چغندرقند را بیش از هفت برابر جمعیت اولیه افزایش داده است و کمترین میزان عملکرد ریشه، قند ناخالص و قند سفید به ترتیب با میانگین 81/12، 22/2 و 87/1 تن در هکتار مربوط به این تیمار بود. براساس نتایج حاصله می‌توان در زمین‌های آلوده به نماتد سیستی چغندرقند(سمیرم) از تناوب ذرت– گندم و یا خلر – گندم به عنوان تناوب منطبق با شرایط زارع و یا با استفاده از تناوب دو ساله اختلاط ذرت رقم 704 با خردل رقم Sirola، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated application of resistant catch crops and rotation with Non- host crops in infected fields to Heterodera schachtii on quantity and quality of sugar beet in Semirom-Esfahan

نویسندگان [English]

  • H. Karimpourfard
  • M.R. Jahadakbar
  • M. Damadzadeh
  • A. Ahmadi
Esfahan Agriculture and Natural Resources Research Center, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

In order to study the possibility of control of Heterodera schachtii  in sugarbeet fields through integration of rotation with non- host crops and resistant catch crops and their effects on quantitative and qualitative traits of sugarbeet, this study was started from 2002 for three years in Esfahan province. The experiments were carried out in a randomized complete block design with eight treatments that consists of applying non host field crops, resistant catch crops, fallow and sugar beet (control) in four replications in an infected field that sugar beet cultivated continuously in recent years in Semirom region. After harvesting of sugar beet in 2004, quantitative and qualitative traits of sugar beet in different treatments were determined. The results showed that mixture of corn and S. alba cv. Sirola treatment had the most effect on decreasing the percentage of final population of eggs and second stage juveniles in comparison with initial population (89.2% decrease) and also the highest yield of root yield(RY), sugar yield(SY) and white sugar yield (WSY) in 2004, belonging to this treatment (with 30, 5.69 and 5.09 Tons/ha) respectively and Sugar beet treatment (control) had the most increase percentage of final population and the final population of it reached, up to sevenfold of initial population and also the lowest yield of RY, SY and WSY in 2004 belonging to this treatment, with 12.81, 2.22 and 1.87 Tons/ha, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyst nematode
  • Non-host crops resistant catch crops
  • Rotation
  • sugar beet