دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 1-113 

کامل علمی - پژوهشی

تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقة اردبیل

صفحه 12-1

10.22092/jsb.2006.1661

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ شهرام خدادادی؛ حسین نیک‌پناه؛ مجید دهقانشعار


بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره‌ای در شمال خوزستان

صفحه 57-39

10.22092/jsb.2006.1664

مصطفی حسین پور؛ علی سروش زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ محمد خرمیان؛ داریوش طالقانی


تأثیر نیتروژن و فسفر بر مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد بوته‌های بذری چغندرقند در منطقة اردبیل

صفحه 90-75

10.22092/jsb.2006.1666

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ ودود ساعدنیا؛ شهرام خدادادی؛ حسین نیک‌پناه؛ مجید دهقانشعار