دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1386، صفحه 1-121 

کامل علمی - پژوهشی

ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند

صفحه 18-1

10.22092/jsb.2007.1674

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده


تأثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه

صفحه 52-35

10.22092/jsb.2007.1677

مصطفی حسین پور؛ علی سروش‌زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ داریوش طالقانی؛ محمد خرمیان


تأثیر کم‌آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه میاندوآب

صفحه 66-53

10.22092/jsb.2007.1678

امیر نورجو؛ فریبرز عباسی؛ مهدی بقایی کیا؛ علیرضا جدایی


تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند

صفحه 78-67

10.22092/jsb.2007.1686

داریوش طالقانی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ حمید نوشاد؛ مجید دهقانشعار؛ قاسم توحیدلو؛ فرحناز حمدی