دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-121 

کامل علمی - پژوهشی

1. ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند

صفحه 18-1

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده


3. تأثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه

صفحه 52-35

مصطفی حسین پور؛ علی سروش‌زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ داریوش طالقانی؛ محمد خرمیان


4. تأثیر کم‌آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه میاندوآب

صفحه 66-53

امیر نورجو؛ فریبرز عباسی؛ مهدی بقایی کیا؛ علیرضا جدایی


5. تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند

صفحه 78-67

داریوش طالقانی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ حمید نوشاد؛ مجید دهقانشعار؛ قاسم توحیدلو؛ فرحناز حمدی


6. تعیین مناسب‌ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N.P.K.) برتولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل

صفحه 90-79

سلیم فرزانه؛ محمد ضعیفی‌زاده؛ رئوف سیدشریفی؛ مجید دهقانشعار؛ جابر اسودی