بررسی اقتصادی تخصیص آب در سیستم‌های زراعت چغندرقند در استان خراسان

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

به منظور بررسی کارایی اقتصادی پنج مدیریت کشت چغندرقند شامل سه سیستم کشت پرنهاده، متوسط‌نهاده و کم‌نهاده با دو سیستم رایج(حذف سه دورآبیاری بعداز سبزشدن در سیستم‌های پرنهاده و متوسط‌نهاده) در استان خراسان، آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان طی سال‌های 1381 و 1382 اجرا گردید. به منظور بررسی اقتصادی این سیستم‌ها، از روش برنامه‌ریزی خطی و تحلیل نهایی استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از نظر عملکرد ریشه، تیمار کشت پرنهاده با 11/52 تن در هکتار، بالاترین و تیمار متوسط نهاده با حذف سه دور اول آبیاری بعد از سبزشدن، با 89/35 تن در هکتار، کمترین عملکردریشه را دارا بوده و تیمار کم‌نهاده دارای بالاترین میزان راندمان آب مصرفی و تیمار متوسط‌نهاده که دارای بالاترین نرخ بازده اقتصادی بود، بعداز این تیمار قرار گرفت، ضمن این که تغییر قیمت آب منجر به تغییر در انتخاب تیمار بهینه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of water allocation in Khorasan sugar beet crop systems

نویسندگان [English]

  • Sh. Zare
  • H.A. Shahbazi
Scientific members of Khorasan Agricultural and Natural Resources Research Center, Iran
چکیده [English]

In ordet to investigate economic efficiency of five cultural systems in sugar beet crop, including high input, medium input  low input , high  and medium inputs without 3 times irrigation after emergence, an experiment was conducted over  two years  (2002-2003) in Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan. These systems were analysed by marginal analysis and  linear programming methods. Results showed significant difference among treatments for root yield, sugar and white sugar yield, sugar and white sugar content, sodium, potassium, α - amino azote and molass sugar.The maximum yield (52.11 ton/ha), was obtained from high input treatment and the minimum yield 35.89 (ton/ha) was obtained for medium input traetment without 3 times irrigation . Economic analysis showed that, low input treatment had the highest water efficiency followed by medium input treatment which had the highest economic rate of return. Beside, change in price of water ,led to change the optimum  treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic efficiency
  • Linear programming
  • Low input
  • High input
  • Productivity
  • Sensitive analysis
  • sugar beet