تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی چغندرکاران شهرستان بردسیر

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، کرمان، ایران.

2 کارشناس علوم اجتماعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

افزایش بازده عوامل تولید از طریق بهبود کارایی کشاورزان یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در اقتصاد کشاورزی هر کشور می‌باشد. در این مقاله به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کارایی تولیدکنندگان چغندرقند با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده در شهرستان بردسیر 150 کشاورز انتخاب شدند، اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 84-1383 جمع‌آوری و مورد پردازش قرار گرفت. ارزیابی کارایی چغندرکاران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از توابع تولید و هزینه مرزی تصادفی صورت گرفت. میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی برای چغندرکاران شهرستان بردسیر به ترتیب 81، 69 و 56درصد به دست آمد. نتایج حاصله نشان می‌دهد: امکان افزایش کارایی بهره‌برداران و بالتبع تولید چغندرقند با استفاده بهتر از منابع وجود دارد. بررسی عوامل مؤثر بر عدم کارایی فنی چغندرکاران، نشان دهنده رابطه معنی‌دار عواملی از قبیل تحصیلات، تعداد قطعات زمین، میزان دسترسی به اعتبارات و تأخیر در زمان اولین آبیاری با عدم کارایی فنی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on technical, allocative and economic efficiency of sugar beet producers in Bardsir city

نویسندگان [English]

  • L. Shafie 1
  • M. Javaheri 1
  • Z. Pourjopary 2
1 Researcher of kerman Agricultural center of Reserch, Kerman, Iran.
2 Expert of kerman Agricultural center of Reserch, Kerman, Iran.
چکیده [English]

In order to study the effective factors in sugar beet production, evaluation of technical, allocative and economical efficiency of sugar beet producers in Bardsir city, 150 sugar beet producers were questioned by classified method. Data were collected through questionnaire forms filled by producers in 2004-05. The stochastic frontier production and cost function method were used to analyze the data. The results showed that, average rate of technical, allocative and economic efficiencies in Bardsir were 69%, 81% and 56%, respectively. The effects of the number of field, education, and time of the last irrigation were evident on sugar beet producers technical efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allocative and economic efficiency
  • Bardsir city
  • Classified
  • Stochastic
  • sugar beet
  • Technical