نمایه نویسندگان

آ

 • آذری، کامران مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 69-53]
 • آقائی‎زاده، محسن تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 133-145]
 • آقائی‎زاده، محسن ارزیابی وراثت پذیری و شناسایی هیبرید های مناسب برای کشت دوم در چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 174-163]

ا

 • ابراهیمی، محسن ارزیابی وراثت پذیری و شناسایی هیبرید های مناسب برای کشت دوم در چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 174-163]
 • احمدی، مسعود ارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ای [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 31-15]
 • احمدپور برازجانی، محمود تدوین الگوی کشت بهینه بهره‌برداران چغندرکار با تأکید بر ریسک قیمت و عملکرد: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 229-240]
 • اروجعلیان، سمانه تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 133-145]
 • اسلامی‎زاده، رحیم تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 51-33]
 • اشرف منصوری، غلامرضا بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در منطقه فسا [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 84-71]
 • اصغری، غلامرضا گزارش کوتاه - بررسی میزان ساکارز در ریشه گیاه سگ دندان خاردار(Pycnocycla spinosa Decne. exBoiss) بروش پلاریمتری [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 129-127]
 • امیری، رضا ارزیابی وراثت پذیری و شناسایی هیبرید های مناسب برای کشت دوم در چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 174-163]
 • اوراضی‎زاده، محمدرضا تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 133-145]

ب

 • بابایی، بابک تأثیر روش‎های مختلف کشت در اراضی شور بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 189-199]
 • بابایی، بابک معرفی فرمولی جدید برای تعیین قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزه [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 227-215]
 • بابائی، بابک معرفی روش مناسب عیارسنجی چغندرقند تولید شده تحت شرایط خشکی، شوری و نرمال [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 111-99]
 • برقعی، علی‎محمد تعیین تعداد روزهای کاری کاشت مکانیزه و برداشت نیمه‎مکانیزه چغندرقند (مطالعه موردی شهرستان نهاوند) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 97-85]
 • بساطی، جهانشاه تأثیر روش‎های مختلف کشت در اراضی شور بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 189-199]
 • بساطی، جهانشاه تهیه گرده‎افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 13-1]
 • بهمنی، غلامعباس معرفی فرمولی جدید برای تعیین قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزه [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 227-215]

پ

 • پاک‎نژاد، علیرضا تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 51-33]
 • پیرایه، پیرنیا ارزیابی وراثت پذیری و شناسایی هیبرید های مناسب برای کشت دوم در چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 174-163]

ت

 • تهامی پور، مرتضی اندازه‌گیری و تجزیه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید چغندر قند در ایران [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 127-113]

ج

 • جعفری، علی محمد مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 69-53]
 • جلیلیان، علی تهیه گرده‎افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 13-1]
 • جهاداکبر، محمدرضا معرفی روش مناسب عیارسنجی چغندرقند تولید شده تحت شرایط خشکی، شوری و نرمال [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 111-99]
 • جهاداکبر، محمدرضا تأثیر روش‎های مختلف کشت در اراضی شور بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 189-199]
 • جهاداکبر، محمدرضا ارزیابی روش‌های آبیاری قطره‎ای نواری و جویچه‌ای در مزارع چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 188-175]

چ

 • چگینی، محمد‏علی بررسی تأثیر تاریخ‏ های مختلف کاشت ریشه‎چه و برداشت بذر بر روی کمیت و کیفت بذر رقم شیرین چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 201-214]

ح

 • حبیب خدائی، علی تهیه گرده‎افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 13-1]
 • حیدری، محمد تعیین تعداد روزهای کاری کاشت مکانیزه و برداشت نیمه‎مکانیزه چغندرقند (مطالعه موردی شهرستان نهاوند) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 97-85]
 • حسین پور، مصطفی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 51-33]
 • حمدی، فرحناز بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در منطقه فسا [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 84-71]

خ

 • خزاعی، حمیدرضا ارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ای [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 31-15]

د

 • دشتی، مجید ارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ای [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 31-15]

ر

 • رجبی، اباذر ارزیابی وراثت پذیری و شناسایی هیبرید های مناسب برای کشت دوم در چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 174-163]
 • رحمانی، دنا تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 133-145]
 • رضوانی، سید معین الدین مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 69-53]
 • رمرودی، محمود تدوین الگوی کشت بهینه بهره‌برداران چغندرکار با تأکید بر ریسک قیمت و عملکرد: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 229-240]

س

 • سالمی، حمیدرضا ارزیابی روش‌های آبیاری قطره‎ای نواری و جویچه‌ای در مزارع چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 188-175]

ش

 • شیخ الاسلامی، مهیار تهیه گرده‎افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 13-1]
 • شریفی، حمید تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 51-33]
 • شریفی، حمید معرفی فرمولی جدید برای تعیین قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزه [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 227-215]
 • شریفی، مستانه بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در منطقه فسا [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 84-71]

ص

 • صادق‏ زاده، سعید بررسی تأثیر تاریخ‏ های مختلف کاشت ریشه‎چه و برداشت بذر بر روی کمیت و کیفت بذر رقم شیرین چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 201-214]
 • صالح، ایرج اندازه‌گیری و تجزیه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید چغندر قند در ایران [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 127-113]
 • صفیه، سلیمی ارزیابی وراثت پذیری و شناسایی هیبرید های مناسب برای کشت دوم در چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 174-163]

ض

 • ضیایی، سامان تدوین الگوی کشت بهینه بهره‌برداران چغندرکار با تأکید بر ریسک قیمت و عملکرد: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 229-240]
 • ضیاء، محمد علی استفاده از عصاره اتانولی بره موم به عنوان یک ضدعفونی کننده طبیعی برای کنترل عوامل میکروبی جداسازی شده از چغندرقندهای انبارشده، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 161-147]

ع

 • عباسی، زهرا تأثیر روش‎های مختلف کشت در اراضی شور بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 189-199]
 • عبداللهیان نوقابی، محمد معرفی روش مناسب عیارسنجی چغندرقند تولید شده تحت شرایط خشکی، شوری و نرمال [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 111-99]
 • عبداللهیان نوقابی، محمد معرفی فرمولی جدید برای تعیین قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزه [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 227-215]
 • عیشی‎رضایی، احسان ارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ای [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 31-15]

ف

 • فاخری، براتعلی تدوین الگوی کشت بهینه بهره‌برداران چغندرکار با تأکید بر ریسک قیمت و عملکرد: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 229-240]
 • فتحی، محمدرضا تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 133-145]
 • فتح‏ اله طالقانی، داریوش بررسی تأثیر تاریخ‏ های مختلف کاشت ریشه‎چه و برداشت بذر بر روی کمیت و کیفت بذر رقم شیرین چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 201-214]
 • فرزانه، سلیم بررسی تأثیر تاریخ‏ های مختلف کاشت ریشه‎چه و برداشت بذر بر روی کمیت و کیفت بذر رقم شیرین چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 201-214]

ک

 • کاکوئی‎نژاد، مژده تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 133-145]

گ

 • گل گل جم، مهدیه استفاده از عصاره اتانولی بره موم به عنوان یک ضدعفونی کننده طبیعی برای کنترل عوامل میکروبی جداسازی شده از چغندرقندهای انبارشده، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 161-147]

ل

 • لاجوردی، سید مجتبی گزارش کوتاه - بررسی میزان ساکارز در ریشه گیاه سگ دندان خاردار(Pycnocycla spinosa Decne. exBoiss) بروش پلاریمتری [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 129-127]

م

 • محمدی، حمید تدوین الگوی کشت بهینه بهره‌برداران چغندرکار با تأکید بر ریسک قیمت و عملکرد: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 229-240]
 • محمدی سیچانی، مریم استفاده از عصاره اتانولی بره موم به عنوان یک ضدعفونی کننده طبیعی برای کنترل عوامل میکروبی جداسازی شده از چغندرقندهای انبارشده، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 161-147]
 • محمودی، سید باقر تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 133-145]
 • مهرآبادی، حمیدرضا ارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ای [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 31-15]

ن

 • نادری، احمد تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 51-33]
 • نظامی، احمد ارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ای [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 31-15]
 • نعمتی، عادل تهیه گرده‎افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 13-1]
 • نعمتی، مهدی اندازه‌گیری و تجزیه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید چغندر قند در ایران [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 127-113]
 • نقوی، نفیسه سادات استفاده از عصاره اتانولی بره موم به عنوان یک ضدعفونی کننده طبیعی برای کنترل عوامل میکروبی جداسازی شده از چغندرقندهای انبارشده، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 161-147]
 • نیکویی، علیرضا ارزیابی روش‌های آبیاری قطره‎ای نواری و جویچه‌ای در مزارع چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 188-175]
 • نوری، سعیده استفاده از عصاره اتانولی بره موم به عنوان یک ضدعفونی کننده طبیعی برای کنترل عوامل میکروبی جداسازی شده از چغندرقندهای انبارشده، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 161-147]
 • نوروزی، پیمان تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 133-145]
 • نوروزی، عباس مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 69-53]

و

 • واحدی، سعید تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 133-145]
 • ولی اله یوسف آبادی، ولی اله معرفی روش مناسب عیارسنجی چغندرقند تولید شده تحت شرایط خشکی، شوری و نرمال [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 111-99]

ی

 • یوسف‎آبادی، ولی‎اله تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 51-33]