ارزیابی روش‌های آبیاری قطره‎ای نواری و جویچه‌ای در مزارع چغندرقند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

2 مربی پژوهش بخش تحقیقات چغندرقند- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

3 استادیارپژوهش بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده

در حال حاضر با توجه به کمبود شدید منابع آب، ضرورت توسعه پایدار روش آبیاری قطره‌ای نواری در کشور احساس می‎شود. بدین منظور تعدادی از سامانه‌های آبیاری قطره‌ای نواری از مزارع چغندر کاری موجود در استان‎‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری در دو سال متوالی مورد ارزیابی قرار گرفت و با روش آبیاری جویچه‌ای درزمین زارع مقایسه گردید. دراین مزارع مشخصه‎‌های راندمان واقعی مصرف آب در ربع پائین، راندمان پتانسیل مصرف آب، یکنواختی قطره چکان‎ها در ربع پائین، یکنواختی خروج مطلق آب از قطره‎چکان‎ها، ضریب یکنواختی کریستیانسن، یکنواختی پخش آب و کارایی مصرف آب در عملکرد قند ناخالص و قابل استحصال تعیین گردید. راندمان واقعی مصرف آب در مزارع مورد ارزیابی از49 تا 5/74 درصد متغیر بود. متوسط ضریب یکنواختی پخش آب قطره‎چکان‎ها برابر 8/73 و ضریب یکنواختی کریستیانسن 82 درصد برآورد گردید. همچنین اختلاف سامانه آبیاری قطره‎ای نواری با آبیاری جویچه‎ای از نظر کارایی مصرف آب در عملکرد قندناخالص و قند قابل استحصال معنی‎دار شد، این مقادیر در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری و آبیاری جویچه‌ای به‎ترتیب 91/0 و 78/0 و 65/0 و 53/0به‎دست آمد. از لحاظ عملکرد ریشه و صفات مربوط به کیفیت محصول چغندرقند بین دو روش آبیاری قطره‌ای نواری و جویچه‌ای تفاوت معنی‎داری مشاهده نشد. میانگین شاخص‎های کارایی مصرف آب در عملکرد قندناخالص و قند قابل استحصال برای مزارع مورد آزمایش 91/0 و 65/0 کیلوگرم بر مترمکعب در روش قطره‌ای نواری و 78/0 و 53/0 کیلوگرم بر مترمکعب در روش جویچه‌ای تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of furrow and tape irrigation methods in sugarbeet fields

نویسندگان [English]

  • H.R. Salemi 1
  • M.R. Jahadakbar 2
  • A. R. Nikooie 3
1 Assistant professor of Agricultural and Natural Rerources Research Center- Isfahan, Iran.
2 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Centre- Isfahan, Iran
3 Assistant professor of Agricultural and Natural Rerources Research Center- Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Due to the scarcity of water resources, the need for sustainable development of drip irrigation tape is essential in Iran. A number of drip irrigation tape systems used in sugar beet fields of Isfahan and Chahar mahal va Bakhtiari provinces were evaluated and were compared with furrow irrigation methods in two consecutive years. The actual water use efficiency (WUEsy, WUEwsy) in lower quarter, water use efficiency potential, uniformity of water droppers in lower quarter, uniformity of water movement from water droppers, Christiansen’s uniformity coefficient, uniformity water distribution as well as quantity and quality of sugar beet were investigated in this study. The actual water use efficiency varied in the range of 49 to 74.5%. The average uniformity distribution coefficient of water droppers was 73.8% and Christiansen’s uniformity coefficient was 82%. The drip irrigation tape system had significant difference with furrow irrigation method in terms of water use efficiency in sugar yield and recoverable white sugar (P£0.05). These values were 0.91, 0.78 and 0.65 and 0.53 for drip irrigation tape and furrow irrigation systems, respectively. Both irrigation systems had no significant difference in terms of root yield and sugar beet crop quality parameters. The average water use efficiency in sugar yield and recoverable white sugar for drip irrigation tape were 0.91and 0.65 Kg. m-3 and for furrow irrigation system were 0.78 and 0.53 Kg. m-3, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • Tape irrigation
  • Water use efficiency