دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، آذر 1392 

کامل علمی - پژوهشی

تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند

صفحه 133-145

10.22092/jsb.2014.5048

پیمان نوروزی؛ دنا رحمانی؛ سمانه اروجعلیان؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقائی‎زاده؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی


ارزیابی وراثت پذیری و شناسایی هیبرید های مناسب برای کشت دوم در چغندرقند

صفحه 174-163

10.22092/jsb.2014.5675

اباذر رجبی؛ پیرنیا پیرایه؛ رضا امیری؛ سلیمی صفیه؛ محسن ابراهیمی؛ محسن آقائی‎زاده


تأثیر روش‎های مختلف کشت در اراضی شور بر کمیت و کیفیت چغندرقند

صفحه 189-199

10.22092/jsb.2014.2490

محمدرضا جهاداکبر؛ بابک بابایی؛ جهانشاه بساطی؛ زهرا عباسی


معرفی فرمولی جدید برای تعیین قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزه

صفحه 227-215

10.22092/jsb.2014.5635

محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید شریفی؛ بابک بابایی؛ غلامعباس بهمنی