معرفی فرمولی جدید برای تعیین قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزه

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه تحقیقات چغندرقند

2 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد

3 مربی مؤسسه تحقیقات چغندرقند

4 مدیر عامل سابق کارخانه قند اهواز

چکیده

این پژوهش با هدف اصلاح فرمول فعلی خرید چغندرقند به فرمولی با ضرایب متفات با توجه به درصد­قند چغندرقند کشت پاییزه انجام شد.  کارخانه‎قند اهواز به عنوان معیار کشت پاییزه انتخاب و طی دوره بهره‎برداری در سال 1386 (از هشت اردیبهشت تا شش تیر) به‎طور تصادفی از 163 محموله طی ساعات مختلف تحویل چغندرقند، نمونه‎گیری انجام شد.  از هر محموله در عیارسنج کارخانه‎قند، یک نمونه تصادفی تهیه و صفات عیارقند چغندر، درصد­رطوبت، مقدار مارک، بریکس عصاره، قند انورت، مقدار ناخالصی­های سدیم، پتاسیم و نیتروژن مضره، درصد قندملاس و ضریب استحصال شکر تعیین شد.  همزمان نتایج مربوط به کل 4084 محموله چغندرقند تحویلی طی دوره بهره­برداری این کارخانه‎قند، که شامل 68801 تن چغندرقند متعلق به سه کشت و صنعت، دو نفر پیمانکار شخصی و مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‎آباد بود، جمع‎آوری و برای صفات عیار و افت قیمت هر تن چغندرقند و بهای پرداخت شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  میانگین عیار کل محموله­ها معادل 84/12 درصد (با دامنه 20/15-10 درصد) با انحراف معیار 847/0 به‎دست آمد که بیش از سه واحد از متوسط عیار مبنای خرید چغندرقند (عیار 16 درصد) و هم‎چنین حدود 5/5 واحد از متوسط عیار چغندرقند کل کشور در بهره­برداری سال 1386 (29/18 درصد) کمتر بود.  میانگین افت چغندرقند محموله­های تحویلی به کارخانه (که به صورت نظری برآورد می­شود) معادل 92/11 درصد (با دامنه 50-2 درصد) با انحراف معیار 613/6 و حدود نه واحد از متوسط افت چغندرقند کشور در بهره‎برداری سال 1386 (حدود سه درصد برای 4,282,805 تن چغندرقند خریداری شده) بیشتر بود.  نتایج تجزیه کیفی ریشه نشان داد متوسط درصد رطوبت ریشه چغندرقند پاییزه خوزستان 79 درصد است که نسبت به چغندرقند نرمال (75 درصد آب و 25 درصد ماده خشک) معادل چهار درصد ذخیره آب بیشتری دارد.  با توجه به نتایج این تحقیق و در نظرگرفتن پتانسیل منطقه و با هدف افزایش متوسط عیار چغندرقند پاییزه در خوزستان، فرمولی جدید برای خرید چغندرقند پاییزه معرفی گردید.  براساس این فرمول، نرخ خرید هر تن چغندرقند در عیار­های بین 10 تا 15 درصد، فرمول {قیمت پایه × (100 / (80- (12 × عیار))}، عیار بین 15 تا 20 درصد، فرمول {قیمت پایه × (025/0+ (065/0 × عیار))} و نهایتاً برای عیارهای 20 درصد بیشتر: فرمول {قیمت پایه × (325/1)} معرفی و با فرمول خرید فعلی و با فرض تا دو واحد افزایش عیار مقایسه و تحلیل گردید.  کاربرد فرمول جدید که دارای ضرایب متفاوت با توجه به درصد ­قند می­باشد گامی مؤثر در جهت خرید چغندرقند بر مبنای کیفیت، افزایش میانگین عیار منطقه و در نتیجه افزایش راندمان کارخانه­قند با مصرف چغندرقند کشت پاییزه و حمایت از کشاورزانی که به دنبال تولید ماده اولیه با کیفیت برتر و در آمد بیشتر هستند، می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of new formula for determination of autumn sugar beet purchase

نویسندگان [English]

  • M. Abdollahian-Noghabi 1
  • H. Sharifi 2
  • B. Babaei 3
  • G.A. Bahmani 4
1 Associate Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Iran
2 Instructor of Dezful Agricultural Research Center, Iran
3 Instructor of Sugar Beet Seed Institute, Iran
4 Former manager of Ahvaz sugar factory, Iran
چکیده [English]

This study aimed to modify the current purchase formula of sugar beet into a formula with different coefficients with respect to sugar percentage of autumn sugar beet. Ahvaz sugar factory was selected as an autumn sowing factory in Iran and 163 samples were randomly taken at different delivery times in 2007 (28th April to 27th June).  From each truck, one sample was taken and sugar content, water content, marc, brix, reducing sugar, sodium, potassium, amino nitrogen, molasses sugars, and extraction coefficient of sugar were determined. Simultaneouly, results of all 4084 delivery samples during the campaign of the factory including 68801 tons beet belonging to three agro-industry companies and two contractors as well as Safiabad Agriculture Research Center, were statistically analyzed for sugar content (SC), soil tare, sugar beet price per tone and the paid price per vehicle. Results showed that average sugar content for all delivery vehicles was 12.84% (in the range of 10 to 15.20%) with standard deviation (SD) of 0.847. Average sugar content of Ahvaz factory was 3 units lower than the base price (16%) and 5.5 units lower than the average SC of the country in 2007 (18.29%). Average soil tare of the delivery vehicles (estimated visually) was 11.92% (in the range of 2 to 50%) with SD of 6.613. The average soil tare of Ahvaz factory was nine units greater than the country’s average in 2007 (about 3% for 4,282,805 tones of beets).  Quality analysis, results showed that the average moisture content of delivery beets from autumn sowing in Khozestan province was 79% which was 4% higher than normal beet (75% moisture content or 25% dry matter). According to the results of this research and considering the potential of the region and with the aim at increasing the sugar content of the autum sowing sugar beet in Khoozestan, new formula for purchase price with three different coefficients was introduced for SC in the range of 10 to 24%.  In this formula, the purchase price for each ton can be calculated by the following equations: a) SC of 10 to 15% {base price × (((SC×12) – 80))/100}, b) higher than 15 and equal to 20% {base price × ((SC×0.065) + 0.025)} and c) SC greater than 20% {base price × 1.325} and compared and analysed with the current formula assuming two units increase in sugar content.  Application of the new formula with different coefficients with respect to SC is an important step in purchasing sugar beet based on quality, increasing the average SC of the region and consequently increasing the efficiency of the factory. So, this will support the farmers who are looking for the high quality sugar beet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autumn sowing
  • Extractable sugar
  • Price
  • Soil tare
  • sugar beet
  • sugar content